Referat

System oceny pracy pracowników administracyjnych państwowych szkół wyższych

Anna Pietrzyk i Dominika Rodenko

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Odpowiednio skonstruowany system ocen pracowniczych stanowi jedno z najsilniejszych narzędzi kierownictwa do wdrażania potrzebnych zmian czy osiągania celów biznesowych. Zgodnie z założeniami systemu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji ocenianie pracowników powinno stanowić informację zwrotną na temat ich pracy, motywować pracowników do wysiłku, stanowić możliwość korekty zachowań niepożądanych pracowników przez kierownictwo organizacji czy wspierać misje, wizje i cele organizacji.

Inspiracją do podjęcia problematyki przedstawionej w artykule była chęć odpowiedzenia na potrzeby zgłaszane przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w publicznych uczelniach wyższych dotyczące funkcjonujących systemów ocen. Brak takich regulacji dostrzegają również nauczyciele akademiccy, czego przykładem był fragment wystąpienia dra hab. Tomasza Szlendaka, Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMK, zaprezentowanego na Seminarium Praktycznym w Toruniu, organizowanym przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

Celem artykułu jest zaproponowanie modelu systemu okresowych ocen dla grupy pracowników administracyjnych uczelni publicznych. Ograniczenie do szkół publicznych wynika z określonych regulacji formalno-prawnych.

W celu zdiagnozowania i zrozumienia problemu autorki przeprowadziły badania na wybranych państwowych uczelniach wyższych. Zastosowane zostały dwie metody badawcze: nieustrukturyzowane wywiady z pracownikami pionu administracyjnego oraz badania typu desk research polegające na analizie materiału źródłowego, jakim były wewnątrzuczelniane akty prawne regulujące systemy ocen tej grupy pracowników. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań autorki podjęły się przygotowania modelu systemu oceny pracowników niebędących pracownikami administracyjnymi. Model ten zawiera cele i funkcje systemu okresowej oceny pracowników administracyjnych, rekomendacje dotyczące metodologii oraz zakresu dokonywania oceny. Końcowym efektem jest opracowanie uniwersalnego formularza ocen, który może zostać wykorzystany do oceny kompetencji oraz rozwoju pracowników nie dydaktycznych, tj. pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, zarówno w dziekanatach, sekretariatach, jak i jednostkach administracji centralnej.

Anna Pietrzyk

absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyła dwa kierunki studiów: Fizyka Techniczna (1999) oraz Zarządzanie i Marketing (2007). Od 17 lat pracuje na Wydziale Zarządzania AGH. Przez siedem lat pracowała w dziekanacie studiów stacjonarnych, gdzie zajmowała się obsługą toku studiów. Następnie prowadziła sekretariat Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem. Do jej obowiązków należało prowadzenie wszelkich spraw związanych z obsługą administracyjną, naukowo-dydaktyczną i finansową pracowników tej katedry. Kolejne trzy lata zajmowała się planowaniem i rozliczaniem dydaktyki wszystkich pracowników Wydziału, jak również jako członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (którego członkiem jest w dalszym ciągu) opracowywaniem nowych programów kształcenia. Od dwóch lat pełni funkcję kierownika Sekcji Obsługi Studentów, w skład której wchodzą: dziekanat studiów stacjonarnych, dziekanat studiów niestacjonarnych, wydziałowy dział kształcenia, studencki dział spraw socjalnych oraz dział planowania i rozliczania dydaktyki. Jest członkiem uczelnianego zespołu ds. przedmiotów obieralnych humanistyczno-społecznych.

Jest autorką trzech publikacji: Rachunek przychodów uczelni wyższych dla potrzeb pomiaru wyników centrów odpowiedzialności (współautorstwo, w: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, red. M. Czyż, Kraków 2013), Sposoby kalkulacji opłat za usługi edukacyjne w państwowych uczelniach wyższych – analiza porównawcza (w: Teoria, praktyka, polityka rachunkowości,  red. M. Remlein, Poznań 2015), Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym – studium przypadku, „Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 225, 2015.

Dominika Rodenko