Zespół

Katarzyna Górak-Sosnowska

doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo (2015), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2007) i potrójny magister. Od kilkunastu lat pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego; kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej oraz prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się naukowo współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie, a od dwóch lat – dziekanatami. Kieruje obecnie dwoma projektami: Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (NCN 2018–2021) oraz ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe (Erasmus+ 2017–2019). Opublikowała kilka monografii, w tym Funkcjonowanie dziekanatów na wyższych uczelniach (współautorka, 2018). 

W 2017 r. zainicjowała pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH. Prowadzi blog dziekanatu dla studentów (i nie tylko) „Po drugiej stronie okienka”.

Ewa Wiśniewska

absolwentka administracji w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Kompetencji Menedżera. Od kilkunastu lat związana zawodowo z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie zajmowała się najróżniejszymi aspektami obsługi toku studiów (obsługa studentów, rozliczanie pensum dydaktycznego, organizacja rekrutacji, planowanie i statystyka). Od niemal dekady jest kierownikiem dziekanatu Kolegium Prawa w ALK, zajmuje się także obsługą seminarium doktorskiego; jest również przewodniczącą odwoławczej komisji stypendialnej. Interesuje się dwoma obszarami z zakresu szkolnictwa wyższego – zarządzaniem oraz postępowaniem administracyjnym. W ramach wspólnych zespołów projektowych brała udział w przygotowaniu procedur rekrutacji pracowników na stanowiska administracyjne; uczestniczyła także w pracach zespołu opracowującego zmiany w programie studiów.

Od samego początku zaangażowana w inicjatywę Forum Dziekanatów. Jej dziekanat współpracuje z SGH w zakresie tworzenia internetowej bazy dobrych praktyk, był także współorganizatorem seminarium Organizacja pracy w dziekanatach – w poszukiwaniu dobrych praktyk.

Anna Pietrzyk

absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyła dwa kierunki studiów: Fizyka Techniczna (1999) oraz Zarządzanie i Marketing (2007). Od 17 lat pracuje na Wydziale Zarządzania AGH. Przez siedem lat pracowała w dziekanacie studiów stacjonarnych, gdzie zajmowała się obsługą toku studiów. Następnie prowadziła sekretariat Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem. Do jej obowiązków należało prowadzenie wszelkich spraw związanych z obsługą administracyjną, naukowo-dydaktyczną i finansową pracowników tej katedry. Kolejne trzy lata zajmowała się planowaniem i rozliczaniem dydaktyki wszystkich pracowników Wydziału, jak również jako członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (którego członkiem jest w dalszym ciągu) opracowywaniem nowych programów kształcenia. Od dwóch lat pełni funkcję kierownika Sekcji Obsługi Studentów, w skład której wchodzą: dziekanat studiów stacjonarnych, dziekanat studiów niestacjonarnych, wydziałowy dział kształcenia, studencki dział spraw socjalnych oraz dział planowania i rozliczania dydaktyki. Jest członkiem uczelnianego zespołu ds. przedmiotów obieralnych humanistyczno-społecznych.

Jest autorką trzech publikacji: Rachunek przychodów uczelni wyższych dla potrzeb pomiaru wyników centrów odpowiedzialności (współautorstwo, w: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, red. M. Czyż, Kraków 2013), Sposoby kalkulacji opłat za usługi edukacyjne w państwowych uczelniach wyższych – analiza porównawcza (w: Teoria, praktyka, polityka rachunkowości,  red. M. Remlein, Poznań 2015), Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym – studium przypadku, „Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 225, 2015.

Anna Stoczkiewicz

absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, kierunek technologia chemiczna (2010); w dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej pracuje od 2011 r., a od 2015 r. jest jego kierownikiem. W latach 2012-2014 była sekretarzem rady wydziału. Jest wydziałowym administratorem systemu USOS od jego wdrożenia na WIL PW. Uczestniczy w projekcie: Zwiększenie wykorzystania e-usług do obsługi edukacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (RPO WM 2014-2020).

Jedna z inicjatorek powstania na Politechnice Warszawskiej Forum Dziekanatów PW. Jako przedstawicielka dziekanatów Politechniki Warszawskiej współorganizowała seminarium Organizacja pracy w dziekanatach – w poszukiwaniu dobrych praktyk. Interesuje się standaryzacją oraz optymalizacją procesów obsługi toku studiów.

Katarzyna Rynkowska

absolwentka dwóch Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Zarządzania (2002) oraz Prawa i Administracji (2015). Ukończyła studia podyplomowe Prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wydziale Administracji w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Ponadto w 2018 r. uzyskała Certyfikat Efektywnego Menadżera po ukończeniu cyklu szkoleń menadżerskich zorganizowanych przez Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr.

Od kilkunastu lat związana zawodowo z UG, przez jedenaście lat pracowała w Dziale Zarządzania Kadrami (w tym 4 lata na stanowisku zastępcy kierownika), gdzie zajmowała się m.in. koordynowaniem i prowadzeniem spraw pracowniczych, nagrodami Rektora i MNiSW, odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Była członkiem Uczelnianej Komisji, która opracowała system okresowych ocen pracowniczych dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz zespołu ds. informatyzacji tego systemu.

Od trzech lat jest kierownikiem dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji UG, a od 2016 r. – członkiem Rady Wydziału z ramienia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Jako kierownik dziekanatu zajmuje się nie tylko koordynowaniem i nadzorowaniem procesu obsługi studentów, ale również sprawami pracowniczymi nauczycieli akademickich Wydziału (procedurami awansowymi, pensum dydaktycznym, konkursami na stanowiska nauczycielskie) oraz  obsługą posiedzeń Rady Wydziału.

Anna Mielczarek-Taica

absolwentka socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych uczelni publicznych i niepublicznych: Administracja publiczna (UMK), Akademii Menedżera (WSB w Toruniu) oraz Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej (KSW we Włocławku), posiada uprawnienia mediatora. Od kilkunastu lat pracownik administracyjny, w tym od lat 11 dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, gdzie od 2 lat jest kierownikiem. Na UMK zajmowała się obsługą logistyczną studiów niestacjonarnych, a w dziekanacie prowadziła różne kierunki studiów, w tym studentów programu Erasmus, zajmowała się obsługą grantów wydziałowych, rozliczaniem pensum dydaktycznego, systemem USOS oraz obsługą rad wydziału. Obecnie nadzoruje dziekanat dydaktyczny (obsługa prowadzonych kierunków studiów, studiów doktoranckich oraz pomoc materialna) oraz dziekanat naukowo-badawczy (projekty i granty naukowe, działalność statutowa, ocena parametryczna), ponadto zajmuje się procedurami awansowymi, konkursami pracowniczymi, sprawami finansowymi, czuwa nad promocją (strona internetowa i social media) i organizacją imprez wydziałowych oraz dba o dobre relacje na wydziale J.

Zaangażowana w budowanie dobrego wizerunku uczelnianej administracji. Interesuje się turkusowym zarządzaniem i ciągle wierzy, że na uczelniach jest ono możliwe.

Alina Kowolik

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończyła także studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz wiele szkoleń z zakresu zarządzania personelem, jak i spraw merytorycznie związanymi z zadaniami realizowanymi przez dziekanat. Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym od 2003 r., gdzie pełni funkcję kierownika dziekanatu Wydziału Finansów i Ubezpieczeń od początku istnienia tego wydziału. Do jej obowiązków należy organizacja pracy 20-osobowego zespołu dziekanatu, w tym: nadzór nad wdrażaniem decyzji dotyczących studentów studiów pierwszego drugiego i trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów oraz prawidłowością organizacji roku akademickiego – w tym przydziałem zajęć dydaktycznych i wsparciem katedr, nadzór nad sprawami związanymi z nadawaniem stopni naukowych oraz realizacją zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą w tym finansowaniem badań; organizacja pracy biura Dziekana Wydziału, organów kolegialnych Wydziału; nadzorowanie prac związanych ze sprawozdawczością dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POLON GUS, Ankieta jednostki etc.).

Jest autorem wielu rozwiązań usprawniających pracę dziekanatu i jednostek współpracujących. Ponadto brała udział w kilku projektach realizowanych w uczelni – w tym w projekcie związanym z wdrożeniem nowego oprogramowania dotyczącego prowadzenia spraw studenckich.

Irena Senator

absolwentka zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, od kilkunastu lat związana z SGH, gdzie zajmowała się m.in. obsługą toku studiów, harmonogramem obron oraz windykacją należności. Od 2018 r. jest kierownikiem Dziekanatu Studium Magisterskiego. SGH. Ponadto pełni funkcję sekretarza Uczelnianej Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej i współrealizuje projekt ref:EU – Muslim minorities and the refugee crisis in Europe finansowany ze środków programu Erasmus+ (Jean Monnet Project, 2017–2019). Współautorka publikacji dotyczących funkcjonowania dziekanatów: monografii Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki (Warszawa 2018) oraz artykułu Managing students’ affairs at higher education institutions: a qualitative analysis of selected tasks and processes w “Journal of Management and Financial Services”, nr 30, 2017. Jest także członkiem komitetu organizacyjnego pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów.

Anna Chrzanowicz

absolwentka ekonomii, nauczyciel języka angielskiego w latach 2001 – 2010, posiada międzynarodowe certyfikaty językowe: Certificate in Practical Business English, ICC – Certificate in English. Od 2012 r. zatrudniona w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, w którym koordynuje  organizację  i obsługę toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, oraz doktoranckich. Uczestnik projektu POWER: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku automatyka i robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”. Uczestnik Seminarium praktycznego: Organizacja pracy w dziekanacie.  W poszukiwaniu dobrych praktyk, oraz Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej.

Anna Krawczyk

pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od 2008 r.  Jej zainteresowania dotyczą kształcenia dorosłych i nowoczesnych technologii, co dzięki swojemu wykształceniu (studia I – III stopnia w zakresie pedagogiki oraz technikum informatyki), łączy w zagadnienia e-edukacji i kształcenia hybryowego. Przez kilka lat pracowała dla Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego UMK jako informatyk i osoba zajmująca się e-learningiem. Spod jej rąk wyszły e-materiały dydaktyczne dla pierwszej podyplomówki na UMK realizowanej hybrydowo ale także (we współpracy międzynarodowej) e-kursy dla studiów II stopnia w innowacyjnym projekcie EMRA (European Masters Programme for Rural Animators). W tym samym czasie wspierała dziekanat WH w zakresie oferty dydaktycznej, rejestracji na zajęcia i planisty w systemie USOS.  Od 2016 r. pracuje w dziekanacie gdzie przez rok odpowiadała za ofertę dydaktyczną a od kilku miesięcy w ramach zespołu ds. badań naukowych i rozwoju w dziekanacie naukowo-badawczym zajmuje się przewodami doktorskimi, postępowaniami habilitacyjnymi, obsługą grantów i projektów naukowych a także szeroko promocją wydziału (media społecznościowe, strony internetowe  WH i Instytutów oraz materiały drukowane).

Poza pracą administracyjną prowadzi zajęcia w ramach studiów, kursów i szkoleń np. z edukacji medialnej, mediów w edukacji, podstaw informatyki, tworzenia animacji komputerowych w programie Adobe Flash, obróbki wideo w programie Adobe Premiere, tworzenia scenariuszy szkoleń e-learningowych, nowoczesnych technologii kształcenia,  obsługi Platformy Moodle.

Jest moderatorem i trenerem moderacji (certyfikat Uniwersytetu w Bielefeld) i ekspertem e-learningu (certyfikat PARP). Niedawno ukończyła studia podyplomowe współtworzone przez UMK i Project Management Institute: Zarządzanie projektami “Project Management”. 

Katarzyna Kłopotowska

absolwentka zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami pracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest pracownikiem dziekanatu od 20 lat. Zajmowała się obsługą studentów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, od 2018 r. pełni funkcję zastępcy kierownika w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Była członkiem komitetu organizacyjnego pierwszego ogólnopolskiego Forum Dziekanatów zorganizowanego w grudniu 2017 r. w SGH.

Marek Obszański

absolwent kierunku administracja Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego – Zarządzanie w administracji publicznej oraz Akademia Kompetencji Menedżera. W dziekanacie Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego pracuje od 2008 r., obecnie pełni funkcję zastępcy kierownika dziekanatu. Zawodowo zajmuje się obsługą toku studiów, koordynuje proces dyplomowania studentów kierunku prawo, a także uczestniczy w pracach zespołowych wdrażających produkty informatyczne w ramach projektu Akademia 360 Zintegrowanego Centralnego Systemu Informatycznego ALK.

Renata Pajewska-Kwaśny

doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Od początku swojej pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której obecnie pracuje jako starszy wykładowca. Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi. W latach 2008–2012 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego i po czteroletniej przerwie od 2016 r. ponownie objęła tę funkcję. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej, autor i współautor publikacji z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych.

Magdalena Tomaszewska

pracuje w Dziekanacie Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku samodzielnego referenta. Zajmuje się obsługą studentów studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych.

Wioletta Braun

absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku zatrudniona w dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku kierownika dziekanatu, które objęła w 2004 roku. Przez kilkanaście lat pracy zajmowała się obsługą toku studiów, w tym bieżącą obsługą administracyjną studentów, wypłatą stypendiów, organizacją egzaminów dyplomowych. Obecnie do głównych zadań należy: planowanie zajęć dydaktycznych, rozliczanie pensum dydaktycznego, rozliczanie finansowe nauczycieli akademickich, sprawozdawczość GUS i POLON, kalkulacja kosztów kształcenia, wystawianie dyplomów ukończenia studiów i suplementów, obsługa wznowień studiów i przyjęć na studia w ramach przeniesienia z innych uczelni. Była członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Od kilkunastu lat członek Rady Wydziału Mechanicznego. Aktualnie zaangażowana w prace wydziałowej komisji programowej przy opracowywaniu nowych programów kształcenia oraz w realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00-Z044/17. Jest również członkiem jednej z Komisji Rektorskich – Zespołu ds. informatyzacji w kadencji 01.09.2016-31.08.2020.