Alina Kowolik

absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ukończyła także studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz wiele szkoleń z zakresu zarządzania personelem, jak i spraw merytorycznie związanymi z zadaniami realizowanymi przez dziekanat. Związana z Uniwersytetem Ekonomicznym od 2003 r., gdzie pełni funkcję kierownika dziekanatu Wydziału Finansów i Ubezpieczeń od początku istnienia tego wydziału. Do jej obowiązków należy organizacja pracy 20-osobowego zespołu dziekanatu, w tym: nadzór nad wdrażaniem decyzji dotyczących studentów studiów pierwszego drugiego i trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów oraz prawidłowością organizacji roku akademickiego – w tym przydziałem zajęć dydaktycznych i wsparciem katedr, nadzór nad sprawami związanymi z nadawaniem stopni naukowych oraz realizacją zadań związanych z działalnością naukowo-badawczą w tym finansowaniem badań; organizacja pracy biura Dziekana Wydziału, organów kolegialnych Wydziału; nadzorowanie prac związanych ze sprawozdawczością dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (POLON GUS, Ankieta jednostki etc.).

Jest autorem wielu rozwiązań usprawniających pracę dziekanatu i jednostek współpracujących. Ponadto brała udział w kilku projektach realizowanych w uczelni – w tym w projekcie związanym z wdrożeniem nowego oprogramowania dotyczącego prowadzenia spraw studenckich.