Anna Pietrzak

pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika od 2008 r.  Jej zainteresowania dotyczą kształcenia dorosłych i nowoczesnych technologii, co dzięki swojemu wykształceniu (studia I – III stopnia w zakresie pedagogiki oraz technikum informatyki), łączy w zagadnienia e-edukacji i kształcenia hybryowego. Przez kilka lat pracowała dla Instytutu Socjologii Wydziału Humanistycznego UMK jako informatyk i osoba zajmująca się e-learningiem. Spod jej rąk wyszły e-materiały dydaktyczne dla pierwszej podyplomówki na UMK realizowanej hybrydowo ale także (we współpracy międzynarodowej) e-kursy dla studiów II stopnia w innowacyjnym projekcie EMRA (European Masters Programme for Rural Animators). W tym samym czasie wspierała dziekanat WH w zakresie oferty dydaktycznej, rejestracji na zajęcia i planisty w systemie USOS.  Obecnie pracuje w zespole ds. badań naukowych i rozwoju w dziekanacie naukowo-badawczym, zajmuje się  obsługą grantów i projektów naukowych a także szeroko promocją wydziału (media społecznościowe, strony internetowe  Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych i Instytutów oraz materiały drukowane). Od 2019 r. jest zastępcą kierownika. 

Poza pracą administracyjną prowadzi zajęcia w ramach studiów, kursów i szkoleń np. z edukacji medialnej, mediów w edukacji, podstaw informatyki, postprodukcji wideo, tworzenia scenariuszy szkoleń e-learningowych, nowoczesnych technologii kształcenia,  obsługi Platformy Moodle, Teams i Zoom.

Jest moderatorem i trenerem moderacji (certyfikat Uniwersytetu w Bielefeld) i ekspertem e-learningu (certyfikat PARP). Niedawno ukończyła studia podyplomowe współtworzone przez UMK i Project Management Institute: Zarządzanie projektami “Project Management”.