Beata Dobrzeniecka

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego  i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  – kierunek administracja; od początku swojej kariery zawodowej związaną z Politechniką Warszawską, a konkretnie z Wydziałem Mechatroniki.

W dziekanacie przeszła wszystkie stopnie kariery zawodowej. Prowadziła również Sekretariat Dziekana Wydziału. Od 2000 roku pełni funkcję Kierownika Dziekanatu. Od roku 2002 nieprzerwanie jest przedstawicielem pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Radzie Wydziału, a w kadencji 2012- 2016 oraz 2016-2020 członek Senatu Politechniki Warszawskiej. Od roku 2012 pełni funkcję Sekretarza Senatu PW. Jednocześnie uczestniczy w pracach Senackiej Komisji ds. Kształcenia; Senackiej Komisji ds. Etyki Zawodowej. Członek Rektorskich Komisji: ds. Standaryzacji Procesów Kształcenia, ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jedna z inicjatorek powstania na Politechnice Warszawskiej Forum Dziekanatów PW. Odznaczona  Srebrnym Medalem za Wieloletnią Służbę oraz odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Była jednym z twórców wdrożenia systemu USOS na Wydziale Mechatroniki, a obecnie koordynuje projekt związany z realizacją studiów II stopnia w systemie tutorskim w ramach Programu NERW PW.

Jako kierownik dziekanatu, obecnie zajmuje się sprawami pracowniczymi nauczycieli akademickich (zatrudnieniem, procedurami konkursowymi, oceną pracowniczą); prowadzi od strony administracyjnej wszystkie postępowania o nadanie stopni naukowych i tytułów profesorskich oraz koordynuje i przygotowuje posiedzenia Rady Wydziału.