Doręczenia już prawie elektroniczne

Doręczenia już prawie elektroniczne

Oczekiwane zmiany do ustawy PSWiN w zakresie m.in. elektronicznych doręczeń zostały po trzech czytaniach przyjęte przez Sejm, a 19 września ustawa została przekazana do Prezydenta i Marszałka Senatu. Wygląda na to, że w końcu mamy to, tym bardziej, że uchwalona w Sejmie zmiana pokrywa się z niedawną nowelizacją KPA (07.07.2022), która już teraz umożliwia nam stosowanie własnych systemów informatycznych do doręczeń.

To był bardzo długi proces, w którym brało także udział Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. Nasze stanowisko znalazło się w konsultacjach publicznych dotyczących wprowadzanych zmian w ustawie PSWiN w zakresie doręczeń. Cieszymy się, że nasz głos i uzasadnienie słuszności takiej zmiany zostały wzięte pod uwagę. Teraz wszystko w rękach naszych działów IT.

Nie spoczywamy na laurach – już niebawem będziemy pisać do MEiN w innych ważnych sprawach, które wymagają zmian przepisów, jak choćby brakowanie dokumentów, czy legitymacje studenckie😊

Poniżej podsyłam wyciąg z nowych przepisów dotyczących e-doręczeń:

 

Wprowadzone zmiany w KPA

art. 39 § 1. Organ administracji publicznej doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwany dalej „adresem do doręczeń elektronicznych”, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu albo w siedzibie organu.

art. 63. § 1. Drugie zdanie otrzymało brzmienie: Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej”, w § 3a po wyrazach „na adres do doręczeń elektronicznych” dodano „lub za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej”.

Nowy przepis ustawy PSWiN w zakresie e-doręczeń

Art. 358a. 1. W celu umożliwienia wnoszenia i doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w tym decyzji administracyjnych, w sprawach, o których mowa w art. 72 ust. 2–4, art. 86 ust. 1 pkt 1–4, art. 108 ust. 3, art. 178 ust. 1 pkt 1, art. 200 ust. 4 i 5, art. 203 ust. 3, art. 323 ust. 1 pkt 6 i art. 324 ust. 1 pkt 1, uczelnia może używać systemu  teleinformatycznego, spełniającego warunki techniczne i organizacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”.

Dodatkowo w nowych przepisach ustawy PSWiN określone zostały następujące warunki dotyczące elektronicznych doręczeń:

  • wnoszenie i doręczanie pism ma następować z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach KPA i ustawie o doręczeniach elektronicznych,
  • w przypadku doręczenia przy wykorzystaniu systemu uczelni pisma nie doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych o których mowa w KPA,
  • system musi zapewnić możliwość wygenerowania potwierdzenia wniesienia i doręczenia pisma zawierającego dane odpowiadające danym zawartym w dokumentach potwierdzających wnoszenie i doręczanie pism zgodnie z przepisami KPA,
  • uczelnia jest zobowiązana do udostępnienia w BIP na swojej stronie podmiotowej informacji o używaniu tego systemu ze wskazaniem terminu, od którego system będzie wykorzystywany (z 30-to dniowym wyprzedzeniem).