Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki – szkolenie MNiSW

Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki – szkolenie MNiSW

Zapisując się na szkolenie organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniach 5–6.11.2019 r. w Warszawie Dziekanaty w nowym systemie szkolnictwa wyższego i nauki zorganizowane dla naszego Stowarzyszenia byłam pełna obaw, czy warto na nie jechać, skoro pierwsze takie szkolenie odbyło się 25 i 26.03.2019 r. w Krakowie. Moim zdaniem, warto było!

Po pierwsze, od wejścia w życie nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej Konstytucją dla nauki, minął rok, więc środowisko akademickie, a przede wszystkim pracownicy administracyjni, nie tylko zapoznali się z przepisami tego aktu prawnego, ale również od roku stosują przepisy w nim zawarte.

Po drugie, od 1 października 2019 r. szkoły wyższe uchwaliły „Konstytucję” dla nich samych, czyli Statut, podstawowy i najważniejszy akt prawny określający zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w tym m.in. sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów, skład rady uczelni oraz senatu, zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów, typy jednostek organizacyjnych uczelni, funkcje kierownicze, zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych i ich odwoływania, tryb nadawania regulaminu organizacyjnego i inne.  To oznacza, że całe środowisko akademickie zaczęło funkcjonować w nowym systemie prawnym.

Po trzecie, od 1 października 2019 r. weszły w życie nowe regulaminy studiów na uczelniach, które dla nas pracowników dziekanatów, oprócz Rozporządzenia wykonawczego MNiSW w sprawie studiów, stanowią najważniejszy podręcznik proceduralny w sprawach studenckich.

Pierwszego dnia szkolenia najwięcej emocji i pytań, wzbudził Panel Ustrój uczelni, sprawy organizacyjne, kształcenie – prowadzony przez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcina Czaję, podczas którego, Pan Dyrektor, po przeanalizowaniu przez pracowników DSW, treści większości statutów nadesłanych przez uczelnie wskazał najważniejsze błędy w zapisach statutowych.

W drugim dniu, podczas Panelu Dokumentacja studiów, Pan Dyrektor Marcin Czaja, merytorycznie, cierpliwie i ze stoickim spokojem (chwała mu za to ?) odpowiadał na grad pytań związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów. A oto najważniejsze, moim zdaniem, informacje do przekazania:

  • Dotychczasowe umowy dotyczące odpłatności za studia zachowują moc (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r.). W przypadkach, powrotu studenta z urlopu, powtarzania semestru obowiązują go opłaty zgodnie z zawartą umową określającą warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat.
  • Od 1 października 2019 r. zawieranie umowy dotyczącej odpłatności za studia nie jest obligatoryjne. Wobec powyższego, w przypadku „przejścia” studenta na inny cykl kształcenia na skutek: powrotu z urlopu, powtarzania semestru/roku studiów, wznowienia studiów – student ten będzie wnosić opłaty obowiązujące wszystkich studentów tego rocznika (takie same opłaty dla wszystkich studentów).
  • Dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2010 (i następnych) opłaty muszą być zamieszczane w BIP na stronie internetowej uczelni.
  • Wznowienie na studia może nastąpić, o ile dany kierunek studiów jest nadal prowadzony.
  • Nie ma obowiązku przechowywania w teczce osobowej całej pracy dyplomowej studenta, o ile uczelnia prowadzi Repozytorium prac dyplomowych i wgrywa tam prace. Zdaniem Pana Dyrektora, w takim przypadku, w teczce osobowej studenta może znaleźć się następująca informacja, że „Praca dyplomowa… (tu należy podać tytuł pracy dyplomowej studenta) napisana pod kierownictwem….(tu należy wpisać imię i nazwisko promotora) znajduje się pod numerem …..(tu należy podać numer) w Repozytorium prac dyplomowych.”

Moim zdaniem, jest to bardzo dobre rozwiązanie, z uwagi na fakt, iż teczka osoba studenta nie będzie zbyt obszerna, a student uniknie nadmiernego drukowania pracy na papierze, chroniąc tym samym lasy ?.

  • Raport JSA jest dokumentem dla promotora! Nie ma obowiązku przechowywania raportu JSA w teczce osobowej studenta. Wystarczy sama informacja, że praca została sprawdzona w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
  • Legitymacje studenckie przysługują zarówno studentom przyjeżdżającym w ramach programu Erasmus, jak również studentom z programów NAWA. Mają oni takie same prawa jak polscy studenci.
  • Prowadzenie wewnętrznego rejestru ilościowego wydanych hologramów w uczelni. Co to oznacza, że należy wprowadzić procedurę polegającą tylko na rozliczeniu ilościowym wydanych i pobranych hologramów do legitymacji studenckiej. Nie ma obowiązku przypisywania każdego wydanego hologramu indywidualnie do numeru albumu studenta.

Na koniec mogę dodać, iż Pan Dyrektor Marcin Czaja, przekazał, iż dzięki m.in. postulatom zgłaszanym przez nasze Stowarzyszenie, Ministerstwo planuje zmianę Rozporządzenia w sprawie studiów, zawężającą wydanie odpisu dyplomu oraz suplementu w języku obcym do języka angielskiego (BRAWO MY!). Ponadto, zaproponował, aby Stowarzyszenie  przygotowało propozycje zmian środowiska do nowej ustawy oraz rozporządzenia ws. studiów. Dziękujemy za przedstawioną propozycję, z której na pewno skorzystamy ?.

A oto materiały ze szkolenia: [zip]