Referat

Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia i konsultowania aktów normatywnych

Katarzyna Górak-Sosnowska i Ewa Wiśniewska

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Akademia Leona Koźmińskiego | Stowarzyszenie Forum Dziekanatów

Funkcjonujący w silnie zhierarchizowanych strukturach uczelni pracownicy dziekanatów (należący do szerszej kategorii pracowników określanych jako NNA, czyli „nie będących nauczycielami akademickimi”) mają zazwyczaj niewielki wpływ na kształtowanie swojej pracy. Dotyczy to nie tylko regulacji wewnątrzzakładowych, które wiążą się z ich pracą, ale przede wszystkim prawa powszechnego dotyczącego szkolnictwa wyższego. Wiele przepisów z zakresu prowadzenia studiów oddziałuje bezpośrednio na sposób pracy dziekanatów, które są wykonawcami tych przepisów. Jedynym kanałem przekazania informacji zwrotnej na temat tych regulacji są uczelnie, jednak ze względu na wspomnianą relację hierarchiczną, pracownicy dziekanatów rzadko kiedy mogą przekazać swoje postulaty.

W naszym referacie zamierzamy przedstawić  sposoby i możliwości uczestniczenia pracowników dziekanatu  w procesie tworzenia aktów normatywnych oraz konsultowania projektów aktów prawnych prawa z zakresu szkolnictwa wyższego oraz korzyści, które się z tym wiążą. Swoją prezentację opieramy na trzech przykładach dotyczących działalności Stowarzyszenia Forum Dziekanatów Przykłady te dotyczą: katalogu języków obcych i uproszczenia postępowania administracyjnego, dokumentów publicznych oraz elektronicznej teczki studenta.

 

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

dr hab., profesor uczelni, kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH oraz prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

mgr Ewa Wiśniewska

kierownik dziekanatu Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego oraz wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.