Formularz rejestracyjny 11.01.2021

  Zapraszamy do udziału w seminarium pt. Zarządzanie administracją uczelni w warunkach kryzysu. Czego nauczyła nas pandemia Covid-19?, które odbędzie się 11.01.2021 online.

  Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 34, 02-521 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatów.pl
  2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rejestracji, współorganizacji i realizacji seminarium: „Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni. Od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy”.
  3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): współorganizatorzy seminarium, podmioty obsługujące przebieg seminarium, operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów e-mail, podmioty audytorskie.
  5) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
  6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
  10) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
  11) Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
  12) Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych powyżej, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w pkt. 1.
  13) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Zostałem/am poinformowany/a o klauzuli informacyjnej.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, ul. Rakowieckiej 34, 02-521 Warszawa w celu przeprowadzenia rejestracji, współorganizacji i realizacji seminarium: „Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni. Od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy”.

  Tak, wyrażam zgodę.