Formularz zgłoszenia na IV Forum SFD

  Zapraszamy do udziału w IV ogólnopolskim Forum Dziekanatów, które odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2020 r. w online. Organizatorami Forum są tradycyjnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

  Pierwszego dnia Forum planujemy tradycyjnie konferencję poświęconą problematyce dziekanatów i szeroko rozumianej administracji uczelni. Tym razem tematem przewodnim jest praca administracji w dobie Covid-19. Po koniec tego dnia odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów – przedstawimy dotychczasowe działania i nakreślimy plany na przyszłość. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji członkowskiej. Na dzień drugi planujemy sesję praktyczną – prezentację dobrych praktyk wypracowanych przez pracowników administracji na czas pandemii. Planujemy także serię 100 pytań do... przedstawiciela MNiSW na temat spraw dziekanatowych. Kilka punktów programu jest jeszcze w trakcie ustaleń.

  Rejestracja trwa do 22 listopada 2020 r.

  Udział w Forum jest bezpłatny. Forum będzie miało oprawę fotograficzną, a obrady będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronach internetowych SFD i SGH. Zgłoszenie udziału w Forum jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 24 (gmach SGH).
  2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu: e-mail: iod@forum-dziekanatow.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nabycia i korzystania z praw członka Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt e) i/lub f) RODO;
  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Stowarzyszenie osoby realizujące czynności związane z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Stowarzyszeniu;
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
  9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
  10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia.

  Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałam/em i zapoznałam/am się z jej treścią.

  Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na:
  1) przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie przetwarzania mojego wizerunku - w celu prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  2) komunikacji drogą elektroniczną, w tym m.in. informowania o konferencjach, ankietach, wydarzeniach kulturalnych, szkoleniach.

  Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 24 (gmach SGH) o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.

  Dołącz do nas!

  Zdajemy sobie sprawę z tego, że siłę oddziaływania mierzy się nie tylko w jakości działań, ale i liczbie członków – zapraszamy w nasze szeregi!

  Kontakt

  Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
  ul. Rakowiecka 24
  gmach SGH, p. 303
  02-521 Warszawa
  e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl

  (c) Stowarzyszenie Forum Dziekanatów