Justyna Jaskólska

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021 r.). Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z zarządzaniem organizacją, kapitałem intelektualnym, wizerunkiem, szkolnictwem wyższym, innowacyjnością i przedsiębiorczością, a także z mobilnością edukacyjną. W tym zakresie jest autorką publikacji w czasopismach naukowych, rozdziałów w monografiach, artykułów popularyzujących wiedzę naukową. Wygłosiła referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych (Litwa, Łotwa), była moderatorką sesji międzynarodowego seminarium poświęconego tematyce internacjonalizacji wyższego szkolnictwa zawodowego (Portugalia).

Członkini ogólnopolskich stowarzyszeń – Forum Dziekanatów, a także Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” (organizatorka dwóch edycji konferencji ogólnopolskich nt.: „Współpraca z biznesem i przemysłem jako akcelerator działań marketingowych uczelni” oraz „Wizerunek uczelni w warunkach silnej konkurencji. Warsztaty metod, technik i form”). Organizatorka Ogólnopolskiej Konferencji nt. Międzynarodowej Współpracy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (cztery edycje).

Uczestniczka kilkudziesięciu zagranicznych staży, szkoleń i misji naukowych, w tym organizowanych przez European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE).

Od ponad dwudziestu lat związana zawodowo z Państwową Uczelnią Angelusa Silesiusa, gdzie zajmowała stanowisko specjalisty ds. promocji, rekrutacji i współpracy między uczelniami, była odpowiedzialna za prowadzenie tamtejszego Biura Karier, pracowała jako wykładowca akademicki. Od 2007 roku pełni rolę uczelnianego koordynatora programu Erasmus (Erasmus+ Szkolnictwo wyższe. Akcja 1 oraz Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Od 2016 roku zajmuje stanowisko Kierowniczki Działu Nauczania i Spraw Studenckich. Członkini uczelnianych zespołów i komisji, w tym do spraw opracowania regulaminów studiów, pomocy materialnej, strategii umiędzynarodowienia, oceny jakości kształcenia, itp.

Wyróżniona międzynarodowym tytułem Erasmus Minister przyznanym przez European Assosciation of Erasmus Coordinators, stypendystka Santander Universidades, uhonorowana medalem brązowym za długoletnią służbę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.