Katarzyna Górak-Sosnowska

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo (2015), doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2007) i potrójny magister. Od 20 lat pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie na stanowisku profesora uczelni; kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, w latach 2012–2020 prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się naukowo współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie, a od kilku lat administracją szkolnictwa wyższego.

Kierownik projektu Let’s Empower, Participate and Teach each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY; Komisja Europejska 2022-2023), a także polskiej części DIGITISLAM: Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments (CHANSE – Horyzont 2020, 2022-2024).

Opublikowała kilkanaście monografii, w tym w tematyce dziekanatowej: Dziekanaty na wyższych uczelniach. Funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki (współautorka, 2018) oraz Dziekanaty w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna (współred., 2019), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań (współred., 2020) i Administracja uczelni w dobie pandemii (współred., 2022).

W 2017 r. zainicjowała pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH. Od 2018 r. prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. W 2020 r. członek Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.