Katarzyna Lech-Książkiewicz

Dyrektor Centrum Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biologia (2014), członek Rektorskiej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonującej w UPWr w ramach Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2020-2024 oraz innych komisji, stałych i doraźnych powoływanych przez Rektora UPWr, odpowiedzialnych za m. in. opracowanie i wdrażanie Strategii rozwoju UPWr, Planu równości płci, ocenę ryzyka projektów, standaryzację pracy w administracji w UPWr, uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu UPWr, Senackiej Komisji Spraw Studenckich i Edukacji w kadencji 2020-2024.

Kierownik projektów o charakterze dydaktycznym i edukacyjnym finansowanych przez NAWA, NCBiR, kierownik zadań w projektach POWER, lider pakietu roboczego dotyczącego edukacji w projekcie finansowanym z programu Erasmus+ Uniwersytety europejskie przez sojusz EU GREEN,