Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Od 1999 pracownik Politechniki Śląskiej, obecnie Kierowniczka Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Centrum Zarządzania Projektami tejże Uczelni. Absolwentka Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i École Nationale Supérieure des Mines de Saint- Étienne, stażystka NCBR/Bussines ans Science Poland, uczestniczka licznych szkoleń organizowanych przez krajowe i międzynarodowe organizacje dot. zarządzania projektami, krajowa delegatka COST BESTPRAC – sieć Komisji Europejskiej dla Managerów Badań, grupa robocza prawo i finanse, wieloletnia koordynator Regionalnego obecnie Horyzontalnego Punktu Kontaktowego działającego w ramach sieci KPK w Polsce, manager licznych projektów finansowanych przez Komisję Europejską.

Od 2011 r. uczestniczyła w budowaniu Systemu Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej oraz powstaniu Centrum Zarządzania Projektami pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika, aby zapewnić:

  • skuteczną realizację projektów badawczych, edukacyjnych oraz innych,
  • wprowadzanie dobrych praktyk w procesach zarządzania projektami,
  • standaryzację procedur w zakresie zarządzania projektami.

W latach 2012-2017 uczestniczyła w procesie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uczelni (system ERP) w obszarach ‘zarządzanie projektami’ oraz ‘budżetowanie projektów’.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie oparte na praktycznych działaniach w zakresie zarówno pozyskiwania środków z programów europejskich jaki i ich rozliczania i audytowania na uczelniach,  w instytutach, jak i firmach. Obecnie specjalizuje się w:

  • aspektach finansowych w programach ramowych UE,
  • krajowych systemach wsparcia udziału w programach międzynarodowych (w tym systemy motywacyjne),
  • ofercie finansowania międzynarodowej działalności badawczej,
  • standardach obsługi, realizacji i zarządzania projektami badawczymi,
  • doskonaleniu metod konstruowania wniosków projektowych,
  • wsparcie i szkolenia kierowników projektów oraz rola administracji Uczelni w tym zakresie.

Jest koordynatorką projektu Horyzontalny Punkt Kontaktowy dla makroregionu Polska Południowo-Zachodnia finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wieloletni praktyk w zakresie prowadzenia konsultacji, szkoleń i warsztatów w zakresie pozyskiwania i realizacji grantów międzynarodowych.

Cechuje ją zapał do rozwiązywania napotkanych problemów oraz twórcze wyznaczanie i dążenie do wytyczonych celów w zespole.