Statut

STATUT STOWARZYSZENIA FORUM DZIEKANATÓW

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Forum Dziekanatów, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega Rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prowadzi działalność finansowo-księgową w oparciu o Statut i prawo powszechnie obowiązujące.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i jest organizacją w pełni apolityczną.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, których wzory zostały zatwierdzone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i profilu działania.

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Członkowie zarządu nie pobierają wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział II
CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Stowarzyszenie ma następujące cele:

 1. integracja środowiska pracowników dziekanatów, innych jednostek administracyjnych uczelni oraz osób zaangażowanych w proces obsługi studentów;
 2. współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz instytucjami naukowymi w zakresie organizowania, prowadzenia i doskonalenia zawodowego pracowników dziekanatu i innych jednostek administracyjnych uczelni;
 3. stwarzanie warunków dla rozwoju popularyzacji wiedzy o pracy i roli pracowników administracji w działalności i funkcjonowaniu uczelni;
 4. upowszechnianie wiedzy o pracy i roli pracowników dziekanatu oraz innych pracowników administracyjnych w działalności i funkcjonowaniu uczelni;
 5. prowadzenie poradnictwa w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dziekanatu oraz innych pracowników administracyjnych uczelni;
 6. współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej;
 7. kształtowanie opinii i ocen środowisk akademickich dotyczących funkcjonowania dziekanatów i innych jednostek zajmujących się obsługą procesu dydaktycznego;
 8. prowadzenie działalności edukacyjnej skierowanej do szeroko pojętej grupy odbiorców, którzy pośrednio lub bezpośrednio stykają się z pracą dziekanatu;
 9. rozwój nowych dróg przepływu informacji w zakresie obsługi procesu dydaktycznego;
 10. inicjowanie i podejmowanie działań wspierających rozwój kultury organizacyjnej dziekanatów oraz innych jednostek administracji zajmujących się obsługą studiów;
 11. propagowanie idei zdrowego i aktywnego życia codziennego i wypoczynku pracowników dziekanatu oraz innych jednostek administracji uczelni poprzez, między innymi, nawiązywanie współpracy z ośrodkami sportu i rekreacji.

§ 9

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie:

 1. prowadzi działalność badawczą, edukacyjną i wydawniczą dotyczącą problematyki dziekanatów, administracji i szkolnictwa wyższego;
 2. podejmuje działania na rzecz poprawy wizerunku i pozycji dziekanatów oraz innych jednostek administracyjnych uczelni wyższych;
 3. organizuje konferencje, szkolenia, warsztaty, a także wyjazdy naukowe i praktyki;
 4. opiniuje procedury i akty prawne dotyczące procesu kształcenia;
 5. tworzy i gromadzi metody i narzędzia wspomagające funkcjonowanie dziekanatów i obsługi procesu kształcenia;
 6. współpracuje z władzami uczelni i jednostkami administracji publicznej;
 7. współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami w Polsce i w innych krajach oraz z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE

§ 11

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
  1. jest pracownikiem szkoły wyższej;
  2. złożyła deklarację członkowską i zgłosiła chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i realizowania jego celów;
  3. uiściła opłatę wpisową;
  4. przyjęła zobowiązanie regularnego płacenia składek członkowskich w kwocie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
 2. Uczestnicy zgromadzenia założycielskiego stają się członkami zwyczajnymi z chwilą podpisania i złożenia deklaracji członkowskiej.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowanego.
 3. W wypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego, przysługuje prawo odwołania się w ciągu 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia do Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu;
 2. wybierania i wybieralności do organów Stowarzyszenia;
 3. składania wniosków i postulatów do Zarządu w sprawach dotyczących Stowarzyszenia;
 4. brania udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia rozpatrujących jego sprawę;
 5. uzyskiwania od organów Stowarzyszenia systematycznych informacji o działalności Stowarzyszenia i jego wynikach oraz zamierzeniach Stowarzyszenia;
 6. zgłaszania postulatów;
 7. składania odwołań od Uchwał Zarządu.

§ 15

Członek zwyczajny jest obowiązany do:

 1. troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;
 2. aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał i innych aktów stanowionych;
 4. przestrzegania etyki zawodowej;
 5. regularnego uiszczania składek członkowskich.

§ 16

 1. Honorowych członków Stowarzyszenia powołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia w uznaniu zasług położonych dla rozwoju szkolnictwa wyższego lub dla rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
 3. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którym nadano członkostwo honorowe, posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 17

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być podmioty gospodarcze, które zgłosiły w formie deklaracji chęć realizacji lub pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia oraz uiszczą składki.
 2. Członek wspierający bierze udział w pracach Stowarzyszenia poprzez swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
  2. skreślenia przez Zarząd w przypadku zalegania w opłacaniu składek przez okres co najmniej roku;
  3. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów,
  z zachowaniem zasad określonych w § 13 ust. 2 i 3.

§ 18

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki;
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  5. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3-4 orzeka Zarząd, który jest zobowiązany do powiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia:
  1. nie uiszcza składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat (wyjątek stanowi § 17 ust. 3 pkt. 2);
  2. utraci status pracownika uczelni na skutek zakończenia zatrudnienia,
   może zostać skreślony z listy członków.
 4. Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia jedynie z ważnej przyczyny. Za ważną przyczynę uważa się w szczególności:
  1. popełnienie przestępstwa, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  2. naruszenie podstawowych obowiązków członka;
  3. popełnienie czynu nie licującego z godnością pracownika uczelni;
  4. działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Członków skreśla i wyklucza Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, z inicjatywy własnej lub na wniosek innego członka Stowarzyszenia.
 6. O wykluczeniu lub skreśleniu Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić członka na piśmie z podaniem przyczyn.
 7. Wykluczonemu lub skreślonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu oraz obrony swej sprawy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
 8. Odwołanie to nie może być przedmiotem rozpoznania po upływie dwunastu miesięcy od daty zdarzenia, stanowiącego podstawę wykluczenia lub skreślenia z listy członków.
 9. Jeżeli wykluczony lub skreślony członek Stowarzyszenia wniósł odwołanie, Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawę w na najbliższym posiedzeniu.

Rozdział IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wszystkie funkcje w organach Stowarzyszenia, pochodzące z wyboru, są pełnione honorowo.
 2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Stowarzyszenia.

§ 20a

 1. Posiedzenia wszystkich władz Stowarzyszenia mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:
  1. transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami;
  2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  3. wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

 1. Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w formie, o której mowa w ust. 1, podejmuje cały Zarząd w formie uchwały. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący danego organu.
 2. Informacja o formie wskazana jest w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa, poprzez wskazanie narzędzi komunikacji i wykonywania prawa głosu.

§ 21

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniach jawnych, chyba że Statut stanowi inaczej.
 2. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
 3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi biorą udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą zaproszeni przedstawiciele władz szkół wyższych, przedstawiciele administracji państwowej oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Z każdego Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na czternaście dni przed terminem zebrania poprzez wiadomość e-mail.
 3. W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd Stowarzyszenia wyznacza nowy termin Walnego Zgromadzenia nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. Dla ważności podejmowanych uchwał w drugim terminie nie jest wymagana obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, dla których nie zastrzeżono innego trybu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne powinno być zwołane najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od daty żądania. Porządek obrad zawierać winien sprawy zgłoszone przez żądających zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian Statutu;
 3. uchwalanie regulaminów organów Stowarzyszenia;
 4. wybór i odwoływanie w drodze tajnego głosowania Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 7. uchwalanie budżetu;
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 11. rozpatrywanie zażaleń na Zarząd, Komisję Rewizyjną;
 12. powoływanie członków honorowych Stowarzyszenia;
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady;
 14. podejmowanie uchwał co do rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia.

§ 26

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 27

 1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i jednego członka
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 28

 1. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie osoby na funkcje, o jakich mowa w § 27 ust. 1, zwykłą większością głosów.
 2. W razie ustąpienia członka Zarządu przed upływem trzyletniej kadencji Zarząd może dokonać wyboru uzupełniającego, który podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 29

Korespondencję Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
 8. przyjmowanie zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
 9. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków, dotyczących powoływania członków honorowych Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie tych sprawozdań;
 11. skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. W posiedzeniach tych, za zgodą Prezesa, mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na żądanie co najmniej trzech członków Zarządu albo na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy jego członków i bezwzględna większość głosów, chyba, że Statut stanowi inaczej.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podjęte uchwały wpisywane do księgi uchwał.

§ 32

Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka Zarządu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
 3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia albo zawieszenia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonuje kooptacji członka Komisji Rewizyjnej.

§ 34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności wykonania planów działania i gospodarki finansowej;
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu;
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego oraz posiedzenia Zarządu;
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 35

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia są protokołowane.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 36

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, na zaproszenie Prezesa Zarządu, uczestniczą w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 37

Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 38

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 39

Stowarzyszenie odpowiada całym swym majątkiem za zaciągnięte zobowiązania.

§ 40

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich;
 2. z opłaty wpisowej;
 3. z darowizn, spadków, zapisów;
 4. z dochodów z własnej działalności;
 5. z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;
 6. z dotacji i ofiarności publicznej;
 7. z subwencji, kontraktów;
 8. ze środków z funduszy publicznych, grantów;
 9. dochodów z działalności gospodarczej;
 10. dochodów z kapitału (odsetki, lokaty).
  Majątek ten przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 41

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działając łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 43

 1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Z końcem roku obrachunkowego Zarząd sporządza inwentaryzację, zamyka wszystkie rachunki, sporządza bilans i sprawozdanie roczne, kierując się obowiązującymi przepisami.
 3. Sprawozdanie roczne winien Zarząd przedstawić Komisji Rewizyjnej nie później niż w marcu następnego roku.
 4. Komisja Rewizyjna winna przyjęte sprawozdanie udostępnić do wglądu członkom Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 44

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 210).

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po jego zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 46

Wnioski dotyczące zmian Statutu winny być przedstawione Zarządowi na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 47

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.