Rejestracja

Seminarium poświęcone pracy dziekanatów w kontekście Ustawy 2.0 | Kraków, 25–26.03.2019

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów z siedzibą przy Alejach Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby lub poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatów.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji seminarium: "Dziekanat w Ustawie 2.0: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie, w szczególności rejestracji jako uczestnika konferencji oraz w innych celach objętych dobrowolnie złożonym przez Pani/Pana oświadczeniem. Pani/Pana dane osobowe w postaci Pani/Pana wizerunku będą przetwarzane w celu realizacji działań promocyjnych przez upowszechniania zdjęć oraz materiałów filmowych wykonanych w związku z organizacją i realizacją seminarium, w materiałach promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub do momentu upływu terminu, na który zgoda została wyrażona lub bezterminowo, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 5. Jednocześnie informujemy, że w każdej chwili może Pani/Pan: a) cofnąć zgodę na przetwarzanie danych wysyłając prośbę e-mailem na adres stowarzyszenie@forum-dziekanatów.pl; cofnięcie zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, b) żądać dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, c) aktualizować swoje dane osobowe wysyłając informację e-mailem na adres stowarzyszenie@forum-dziekanatów.pl, d) żądać usunięcia Pani/Pana danych lub żądać ograniczenia przetwarzania, e) żądać przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. Informujemy również, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): współorganizatorzy seminarium (m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), podmioty obsługujące przebieg seminarium, operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów e-mail, drukarnie, podmioty audytorskie.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 10. Pani/Pana dane osobowe bez wyrażenia odrębnej zgody nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Uprzejmie informujemy, że przebieg seminarium jest utrwalany w postaci dokumentacji fotograficznej i może być objęty nagraniami filmowymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa w celu przeprowadzenia rejestracji, współorganizacji i realizacji seminarium: „Dziekanat w Ustawie 2.0: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja”.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji dotyczących realizacji seminarium: „Dziekanat w Ustawie 2.0: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja” współorganizowanego przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej zaproszeń, powiadomień i informacji handlowych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów oraz partnerów Stowarzyszenia, wysyłanych przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa w celu realizacji działań promocyjnych przez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych, wykonanych w związku z organizacją i realizacją seminarium: „Dziekanat w Ustawie 2.0: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja”, w materiałach promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i realizacji jego celów statutowych.