Zakończona rejestracja: III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International

Zakończona rejestracja: III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International

  *** Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy rejestrację na Forum ***

  Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskim Forum Dziekanatów, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2019 r. w SGH. Organizatorami Forum są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, a partnerami – firma Microsoft oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

  Pierwszego dnia Forum planujemy tradycyjnie konferencję poświęconą problematyce dziekanatów. Tym razem tematem przewodnim są dziekanaty a Ustawa 2.0 oraz obsługa studentów zagranicznych. Po koniec tego dnia odbędzie się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów – przedstawimy dotychczasowe działania i nakreślimy plany na przyszłość. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji członkowskiej. Dzień zakończymy spotkaniem integracyjnym poza SGH, by w nieformalnym gronie porozmawiać o dziekanatach i nie tylko 😉

  Wstępny program Forum znajduje się na osobnej stronie.

  Rejestracja trwa(ła) do 22 listopada 2019 r.

  Zamierzam uczestniczyć w następujących wydarzeniach 9 grudnia (poniedziałek):

  Konferencja w ramach Forum DziekanatówKongres Stowarzyszenia Forum DziekanatówSpotkanie integracyjne (składkowe)

  Spotkanie integracyjne planowane jest na wieczór pierwszego dnia Forum poza SGH i odbędzie się w Klubie PARK (700 m od SGH, http://www.klubpark.pl/). Udział w spotkaniu jest płatny 50 zł. Opłata w całości zostanie przeznaczona na organizację spotkania (zapewnienie odpowiedniej sali, catering). Opłatę należy przekazać na konto Stowarzyszenia: Bank Pekao 30 1240 2135 1111 0010 8649 5221 do 20 listopada 2019 r.

  Na drugi dzień Forum planujemy warsztaty – nie ma już niestety na nie miejsc wolnych.

  Udział w Forum jest bezpłatny (poza spotkaniem integracyjnym), a jego koszt pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu oraz noclegu pokrywają uczestnicy. Forum będzie miało oprawę fotograficzną, a obrady będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronach internetowych SFD i SGH. Zgłoszenie udziału w Forum jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 (gmach SGH).
  2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu: e-mail: iod@forum-dziekanatow.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nabycia i korzystania z praw członka Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt e) i/lub f) RODO;
  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Stowarzyszenie osoby realizujące czynności związane z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Stowarzyszeniu;
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
  9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
  10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia.

  Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałam/em i zapoznałam/am się z jej treścią.

  Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na:
  1) przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie przetwarzania mojego wizerunku – w celu prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  2) komunikacji drogą elektroniczną, w tym m.in. informowania o konferencjach, ankietach, wydarzeniach kulturalnych, szkoleniach.

  Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 (gmach SGH) o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.
  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.