Rejestracja: III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International 9–10 grudnia 2019 r. | SGH

Rejestracja: III ogólnopolskie Forum Dziekanatów – International 9–10 grudnia 2019 r. | SGH

Zapraszamy do udziału w III ogólnopolskim Forum Dziekanatów, które odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2019 r. w SGH. Organizatorami Forum są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, a partnerem merytorycznym wydarzenia – Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszego dnia Forum planujemy tradycyjnie konferencję poświęconą problematyce dziekanatów. Tym razem tematem przewodnim są dziekanaty a Ustawa 2.0 oraz obsługa studentów zagranicznych. Po koniec tego dnia odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia Forum Dziekanatów – przedstawimy dotychczasowe działania i nakreślimy plany na przyszłość. Będzie to także okazja do złożenia deklaracji członkowskiej. Dzień zakończymy spotkaniem integracyjnym poza SGH, by w nieformalnym gronie porozmawiać o dziekanatach i nie tylko 😉

Planowane ramy czasowe wydarzenia:
9 grudnia
– 10:00 początek konferencji
– 16:00 kongres
– 18:00 spotkanie integracyjne
10 grudnia
– 8:30 warsztat poranny
– 12:20 warsztat popołudniowy

Zamierzam uczestniczyć w następujących wydarzeniach 9 grudnia (poniedziałek):

Konferencja w ramach Forum DziekanatówKongres Stowarzyszenia Forum DziekanatówSpotkanie integracyjne (składkowe)

Spotkanie integracyjne planowane jest na wieczór pierwszego dnia Forum poza SGH i odbędzie się w Klubie PARK (700 m od SGH, http://www.klubpark.pl/). Udział w spotkaniu jest płatny 50 zł. Opłata w całości zostanie przeznaczona na organizację spotkania (zapewnienie odpowiedniej sali, catering). Opłatę należy przekazać na konto Stowarzyszenia: Bank Pekao 30 1240 2135 1111 0010 8649 5221 do 15 listopada 2019 r.


Na drugi dzień Forum planujemy warsztaty. Będą się odbywały w godzinach porannych (8:30-11:25) i popołudniowych (12:20-15:40). Każdy uczestnik Forum może wybrać maksymalnie 2 warsztaty – jeden poranny i jeden popołudniowy. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Forum do wyboru dodane zostaną jeszcze najpewniej 2-3 inne propozycje warsztatów. Wszystkie zapisane dotychczas osoby zostaną o nich poinformowane mailowo. Będzie możliwość dopisania się na te warsztaty, albo zamiana.

Zamierzam uczestniczyć w następujących wydarzeniach 10 grudnia (wtorek):

Warsztaty poranne:
Matryca kompetencji. Jak wykorzystać narzędzia wizualizacji w zarządzaniu pracownikami w biurze i zespole?
Kodeks postępowania administracyjnego – przeciwnik czy sojusznik dziekanatu? (limit wyczerpany)
Podstawy postępowań administracyjnych w sprawach studenckich (limit wyczerpany)
Obsługa studenta zagranicznego w świetle najnowszych zmian
Skreślenie z listy studentów – problemy prawne i praktyczne (limit wyczerpany)
„Jestem naprawdę zadowolona z Twojej pracy” – czyli o tym, jak dzięki dobrze udzielonej informacji zwrotnej można mieć wpływ na swoich (współ)pracowników. (limit wyczerpany)
Siła komunikacji – jak budować relacje z innymi w oparciu o metodologię FRIS® (limit wyczerpany)
Obsługa studenta zagranicznego – różnice międzykulturowe
Podwójne dyplomy i wspólne programy kształcenia
(proszę wybrać maksymalnie jeden):

Warsztaty popołudniowe:
Obsługa studenta zagranicznego w świetle najnowszych zmian (limit wyczerpany)
Skreślenie z listy studentów – problemy prawne i praktyczne (limit wyczerpany)
„Jestem naprawdę zadowolona z Twojej pracy” – czyli o tym, jak dzięki dobrze udzielonej informacji zwrotnej można mieć wpływ na swoich (współ)pracowników. (limit wyczerpany)
Mapowanie i dokumentowanie procesów. Jak dobrze zmapować i opisać proces, aby zapewnić jego optymalny przebieg i unikać błędów?
Siła komunikacji – jak budować relacje z innymi w oparciu o metodologię FRIS® (limit wyczerpany)
Nowe obszary współpracy – uniwersytety europejskie
(proszę wybrać maksymalnie jeden):

Udział w Forum jest bezpłatny (poza spotkaniem integracyjnym), a jego koszt pokrywają organizatorzy. Koszt dojazdu oraz noclegu pokrywają uczestnicy. Forum będzie miało oprawę fotograficzną, a obrady będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronach internetowych SFD i SGH. Zgłoszenie udziału w Forum jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 (gmach SGH).
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu: e-mail: iod@forum-dziekanatow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nabycia i korzystania z praw członka Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt e) i/lub f) RODO;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Stowarzyszenie osoby realizujące czynności związane z działalnością statutową Stowarzyszenia;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Stowarzyszeniu;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia.

Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałam/em i zapoznałam/am się z jej treścią.

Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie przetwarzania mojego wizerunku – w celu prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
2) komunikacji drogą elektroniczną, w tym m.in. informowania o konferencjach, ankietach, wydarzeniach kulturalnych, szkoleniach.

Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 (gmach SGH) o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.

The following two tabs change content below.

Dołącz do nas!

Zdajemy sobie sprawę z tego, że siłę oddziaływania mierzy się nie tylko w jakości działań, ale i liczbie członków – zapraszamy w nasze szeregi!

Kontakt

Aleja Niepodległości 162,
02-554 Warszawa
e-mail: stowarzyszenie@forum-dziekanatow.pl

(c) Stowarzyszenie Forum Dziekanatów