Seminarium praktyczne w Toruniu

Seminarium praktyczne w Toruniu

Dziekanaty i administracja centralna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów zapraszają na seminarium praktyczne:

Dziekanat w Ustawie 2.0

Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy między jednostkami uczelni

które odbędzie się 7 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Program – plik do pobrania

8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników

9.00 – Otwarcie seminarium
Powitanie gości –  Kanclerz UMK dr Tomasz Jędrzejewski

 9.10 – 10.40 Sesja: współpraca jednostek uczelni

 1. Wykład otwierający seminarium: Wyzwania symetrii – dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK, Dziekan Wydziału Humanistycznego, UMK Toruń
 2.  „Od rekrutacji do dyplomu” – formy wsparcia dziekanatów w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Barbara Mikulska, Dyrektor ds. Studentów i Organizacji Kształcenia, UMK Toruń
 3. O potrzebie współpracy dziekanatów szkół wyższych SGH, Katarzyna Górak-Sosnowska, Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 4. Organizm wspólny, czyli o tym jak stworzyłyśmy zespół, w którym wszystkie ogniwa są połączone ze sobą mgr Monika Kawałek, kierownik Działu Nauczania, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 5. Współpraca Administracji Centralnej Uczelni z dziekanatami na przykładzie Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej mgr Anna Chrzanowicz, kierownik dziekanatu Wydziału Elektrycznego i mgr Beata Dobrzeniecka, kierownik dziekanatu Wydziału Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 6. Rzecznik akademicki UMK. W czym mogę pomóc? dr Bartłomiej Chludziński, Rzecznik Akademicki UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Anna Mielczarek-Taica

10:40 – 11.00– przerwa na kawę

11.00– 12.30 Sesja: Ustawa 2.0 – nowe wyzwania

 1. Zarządzanie projektem naukowo-badawczymwspółpraca z kierownikiem projektu
  dr Adrian Wójcik, Prodziekan ds. Nauki Wydział Humanistyczny, UMK Toruń
 2. Szkoły doktorskie – nowe wyzwanie dla administracji dr hab. Tomasz Szlendak, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na UMK oraz Toruńskiej Szkoły Nauk
  o Społeczeństwie, Edukacji, Nauce i Technologii, UMK w Toruniu
 3. Obsługa studentów a Ustawa 2.0 mgr Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prowadzenie: mgr Barbara Dygalska

12.30 – 12.45– przerwa na kawę

12.45 – 14.15 Sesja: współpraca w dziekanacie w kontekście przepisów Ustawy 2.0

 1. Początek studiów po nowemu (rekrutacja 2.0) Marcin Kmieć, dziekanat Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Ustawa 2.0 a KPA w postępowaniu administracyjnym w sprawach studentów mgr Ewa Wiśniewska, dziekanat Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego i dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, Prodziekan ds. studenckich, Kolegium Magisterskie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 3. Nowe Regulaminy Studiów w świetle Ustawy 2.0 – przykłady rozwiązań i najważniejszych zapisów mgr inż. Beata Dobrzeniecka, dziekanat Wydziału Mechatroniki, Politechnika Warszawska
 4. Nowe wyzwania dla Uczelni w zakresie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz regulacji wewnętrznych w świetle zapisów Ustawy 2.0 oraz Rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów – mgr inż. Wioletta Braun, kierownik dziekanatu Wydziału Mechanicznego, Politechnika Gdańska
 5. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów w Ustawie 2.0 a autonomia uczelni wyższychmgr Wojciech Cukrowski, Dział Rekrutacji Spraw Studenckich UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Barbara Polaszek

14.15 – 15.00 – przerwa obiadowa

15.00 -16.15 Sesja: współpraca z Centralą – jak ułatwić pracę w dziekanacie?

 1. Automatyzacja układania harmonogramu zajęć na uczelni mgr Anna Kulpa, Dyrektor Administracyjny Wydziału Humanistycznego Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków
 2. Nowy Katalog Studiów – jako narzędzie do modelowania elastycznego toku studiów
  mgr Marcin Drozd, Kierownik projektu ds. wdrożenia systemu USOS, Politechnika Warszawska
 3. Wsparcie uczelni w zakresie zarządzania programami studiów z perspektywy wymogów Ustawy 2.0mgr Łukasz Chmarzyński, Atomscript , Poznań
 4. Czy informatyzacja musi wiązać się ze wzrostem pracy?mgr Tomasz Piontek, kierownik Pracowni Komputeryzacji Administracji Uczelni, UMK Toruń

Prowadzenie: mgr Anna Krawczyk

16.15 -16.35 Sesja z Coachem

Praca w stresie. Jak budować swoją efektywność osobistądr Magdalena Kalińska, Katedra Doskonałości Biznesowej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK Toruń

16:35-16.45 Podsumowanie i plany na przyszłość – prof. SGH, Katarzyna Górak-Sosnowska,
prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów i mgr Anna Mielczarek-Taica UMK Toruń

O złożoności pracy w dziekanacie świadczy szeroki zakres jego funkcjonowania. Z jednej strony dziekanat jest miejscem, w którym skupiają się wszystkie procesy istotne dla danego wydziału, z drugiej natomiast jest jednostką, za pośrednictwem której zachodzi komunikacja pomiędzy administracją centralną a wydziałem. Przepisy Ustawy 2.0 wprowadzają w ten zakres funkcjonowania wiele nowych regulacji i zasadniczych zmian.

W tym kontekście uważamy, że współpraca pracowników administracji jest niezwykle ważna, i to na wielu płaszczyznach. Pierwszą z nich stanowi współpraca między dziekanatami jednej uczelni, drugą – współpraca między jednostkami centrali, trzecią – współpraca między dziekanatami a centralą i wreszcie czwartą, bardzo potrzebną – współpraca między dziekanatami różnych uczelni. Ta czwarta płaszczyzna jest zarazem tożsama z zakresem działalności Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, które podkreśla, że mimo konkurencji między uczelniami na polu nauki czy kształcenia, praca administracji nie stanowi obszaru rywalizacji.

Podczas seminarium praktycznego w Toruniu chcemy wspólnie z pracownikami dziekanatów i pozostałej administracji uczelnianej przyjrzeć się nowym przepisom wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, głównie w kontekście zmian w ścieżkach współpracy między różnymi jednostkami uczelni. Wprowadzane przez Ustawę 2.0 zmiany wielu procedur chcielibyśmy potraktować nie jako problem, ale jako szansę do zmiany dotychczasowych, często negatywnie ocenianych rozwiązań.

Punktem wyjścia naszego seminarium będzie zarysowanie najistotniejszych konsekwencji zmian w prawie z perspektywy funkcjonowania dziekanatów i administracji uczelni oraz identyfikacja podstawowych problemów w tym obszarze. Będziemy następnie poszukiwać najlepszych praktyk i najskuteczniejszych scenariuszy współpracy pomiędzy jednostkami administracyjnymi uczelni, a także nowych wzorów komunikacji i szans na upodmiotowienie pracowników administracji.
Liczymy, iż analiza dotychczasowych rozwiązań zainspiruje do wspólnego poszukiwania tych najbardziej odpowiednich i dopasowanych.

Praca w dziekanacie wymaga szerokiej, a zarazem gruntownej wiedzy, obejmującej rozmaite kwestie – począwszy od finansów, poprzez sprawy naukowe i awanse, sprawy kadrowe, na kształceniu i obsłudze studentów kończąc. W takiej sytuacji każde dobre rozwiązanie usprawniające pracę jest niezwykle cenne i potrzebne.

Wartością dodaną tego seminarium niech będzie poznanie się i integracja pracowników administracyjnych uczelni 🙂

Ważne terminy:

 • Do 17 maja należy wypełnić formularz rejestracyjny /rejestracja zakończona/
 • Do 20 maja opublikujemy program seminarium
 • Do 22 maja przedstawimy listę uczestników

Mamy nadzieję, że seminarium ułatwi nam funkcjonowanie w nowych warunkach prawnych, a zaprezentowane rozwiązania przyczynią się do lepszej współpracy nie tylko między jednostkami danej uczelni, ale również między uczelniami, dlatego 7 czerwca zapraszamy na UMK!

Komitet organizacyjny w składzie:

 • mgr Anna Mielczarek-Taica, kierownik dziekanatu Wydziału Humanistycznego UMK, przewodnicząca komisji rewizyjnej SFD
 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, prezes SFD
 • mgr Wojciech Cukrowski, Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK
 • mgr Agnieszka Korzybska, kierownik dziekanatu Wydziału Nauk Historycznych UMK
 • mgr Anna Krawczyk, dziekanat WH UMK, członek założyciel SFD
 • mgr Milena Miszewska, Biuro Programów Międzynarodowych Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • mgr Barbara Polaszek, z-ca kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK
 • mgr Bogumiła Sąsiada, kierownik Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK
 • mgr Zofia Wójcik, kierownik dziekanatu Wydziału Filologicznego UMK