Tarcza 4.0 – co oznaczają zapisy Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dla uczelni?

Tarcza 4.0 – co oznaczają zapisy Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dla uczelni?

14 maja 2020 roku na naszym blogu Forum Dziekanatów pojawił się wpis Ewy Wiśniewskiej i Katarzyny Górak-Sosnowskiej pt. Zmiany dla dziekanatów: nowa Tarcza i rozporządzenie w sprawie studiów. We wprowadzeniu do tekstu czytamy: „(…) w zasadzie wszystko, o co wnioskowaliśmy do tej pory, czy pismami, czy na komisji (…) poza kpa zostało zrobione.” Tekst został napisany, co podkreślały autorki, w oparciu o skierowany do Senatu projekt Ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W ostatnim czasie zmiany w naszym ustawodawstwie zachodzą jednak z taką częstotliwością i taką liczbą poprawek do ogłoszonych projektów ustaw i rozporządzeń, że w ostatecznym kształcie, powyższy projekt, w nieco zmienionej od pierwotnej wersji, stał się Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875) ogłoszoną 15 maja 2020 roku. Zgodnie z zapisami Art. 76. Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, z licznymi wyjątkami wymienionymi w 10 następujących po sobie punktach.

W stosunku do pierwotnie opublikowanej wersji projektu, zmiany w regulacjach, o których traktuje poprzedni wpis na blogu, polegają w głównej mierze na zmianie numeracji artykułów. Mamy zatem w Ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  • art. 35 wprowadza zmiany w zapisach Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 179 dotyczącym przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora;
  • art. 37 – zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695) dotyczące wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów;
  • art. 47 pkt. 1 lit. a oraz lit. b – zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) dotyczące możliwości zawieszenia kredytów studenckich;
  • art. 47 pkt 1 lit. c zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) dotyczące możliwości dokonania zmian w uchwale senatu w sprawie rekrutacji na studia wyższe;
  • art. 47 pkt 1 lit. d zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) dotyczące możliwości dokonania zmian w uchwale senatu w sprawie rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Dodatkowo, w ostatecznej wersji Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, pojawiły się zapisy, na które może nie tyle co czekaliśmy, ale o których wiedzieliśmy, że prędzej czy później muszą się pojawić, dotyczące przywrócenia biegu terminów. Zapisami Art. 15 zzs ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568):

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych i sądowych w (…) postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”

Zgodnie z powyższym zapisem, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego (od dnia 14 marca 2020 roku), który ogłoszony został §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczął się, a rozpoczęty uległ zawieszeniu na ten okres. Więcej na ten temat można było przeczytać we wpisie Piotra Szumlińskiego z 1 kwietnia 2020 r. pt. Bieg terminów dla studentów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

Obecnie, zgodnie z zapisami Tarczy 4.0, art. 46 pkt. 20 w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany: uchyla się art. 15zzr i art. 15zzs , natomiast zgodnie z art. 68 ust. 6 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

oraz ust. 7 powyższego dokumentu:

Terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej w art. 46, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Co to oznacza dla Uczelni? Rozpoczęliśmy właśnie wielkie odliczanie. Zapisy art. 46 i 68 ustawy weszły w życie z dniem 16 maja 2020 r. Dla wszystkich spraw studenckich prowadzonych na podstawie przepisów prawa administracyjnego (skreślenia z listy studentów, decyzje stypendialne), zarówno tych, których bieg nie rozpoczął się, jak i tych, których bieg uległ zawieszeniu, należy ustalić zakres dat dalszego procedowania wydawania decyzji administracyjnej. O ile bowiem proste pod względem matematycznym wydaje się ustalenie daty, od której sprawy rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej (16 maja 2020 + 7 dni), o tyle niestety sprawa komplikuje się, gdyż przepisy zawieszające te postępowania zastały nas na różnym etapie spraw. Zdecydowanie trudniej przedstawia się zatem sprawa dla postępowań, dla których:

  • wszczęto postępowanie w sprawie skreślenia – zawiadomienie nie zostało podjęte;
  • wszczęto postępowanie w spawie skreślenia – student odebrał zawiadomienie przed ogłoszeniem stanu zawieszenia lub w trakcie jego trwania;
  • wygenerowano decyzję o skreśleniu z listy studentów – te zostały skutecznie doręczone w różnych terminach (przed ogłoszeniem stanu zawieszenia oraz w trakcie jego trwania).

Nad ustaleniem prawidłowego toku postępowania w tych przypadkach muszą pochylić się znawcy prawa administracyjnego. Myślę, że rozwikłanie powyższych kwestii to świetny materiał na kolejny wpis.