Obsługa studenta zagranicznego w świetle najnowszych zmian

Warsztat uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie obsługi studenta zagranicznego w polskich uczelniach, w szczególności wynikające z:

 • nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wprowadzających
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
 • nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej
 • nowelizacji z dnia 22 lutego 2019 r. ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r.
 • nowelizacji z dnia 16 maja 2019 r. ustawy o Karcie Polaka

Adresaci szkolenia: pracownicy administracji uczelni odpowiedzialni za szeroko rozumianą obsługę studenta zagranicznego oraz za nadzór nad przebiegiem ich studiów, a także inne osoby zainteresowane tą tematyką

Metody prowadzenia zajęć: warsztat będzie prowadzony przy użyciu prezentacji multimedialnej, przy aktywnym udziale uczestników w dyskusji i wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem warsztatu.

Zagadnienia poruszane w ramach warsztatu:

 1. Wiadomości wstępne.
 2. Dokumenty wymagane w teczce akt osobowych studenta zagranicznego.
 3. Prawa i obowiązki studentów zagranicznych związane z przebiegiem i ukończeniem studiów.
 4. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych.
 5. Obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium Polski i UE.
 6. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze uczelni w zakresie studentów zagranicznych
 7. Podsumowanie i dyskusja.

10 grudnia 2019
godzina 12:20-15:40
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Aleksandra Matukin-Szumlińska

kierownik Działu Nauczania

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie.

Od ponad 13 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zdobywała początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim jako pracownik Działu Nauczania, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów oraz członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Następnie przez ponad 10 lat kierowała Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od października 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia AGH, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń. Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni (Centrum Studentów Zagranicznych) zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego.

Brała udział w licznych konferencjach, seminariach, forach, szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą.

Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Na co dzień przygotowuje również wewnętrzne akty normatywne w uczelni (m.in. uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, pisma okólna), wzory druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów). Odpowiedzialna także za opracowanie różnego rodzaju procedur związanych z organizacją procesu kształcenia w uczelni.

Od ponad 12 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.