Wioletta Braun

absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku zatrudniona w dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, obecnie na stanowisku kierownika dziekanatu, które objęła w 2004 roku. Przez kilkanaście lat pracy zajmowała się obsługą toku studiów, w tym bieżącą obsługą administracyjną studentów, wypłatą stypendiów, organizacją egzaminów dyplomowych. Obecnie do głównych zadań należy: planowanie zajęć dydaktycznych, rozliczanie pensum dydaktycznego, rozliczanie finansowe nauczycieli akademickich, sprawozdawczość GUS i POLON, kalkulacja kosztów kształcenia, wystawianie dyplomów ukończenia studiów i suplementów, obsługa wznowień studiów i przyjęć na studia w ramach przeniesienia z innych uczelni.

Była członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Od kilkunastu lat członek Rady Wydziału Mechanicznego. Aktualnie zaangażowana w prace wydziałowej komisji programowej przy opracowywaniu nowych programów kształcenia oraz w realizację zadań w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00-Z044/17. Jest również członkiem jednej z Komisji Rektorskich – Zespołu ds. informatyzacji w kadencji 01.09.2016-31.08.2020.