Wioletta Braun

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku związana z Politechniką Gdańską, jako podstawowym miejscem pracy. Od lat czynnie działa na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i obsługi studentów, poprzez pracę w radach i komisjach, zarówno na szczeblu wydziałowym, jak i uczelnianym, w tym między innymi: zespołu ds. jakości kształcenia, komisji programowej, zespołu ds. wielokrotnych kwalifikacji międzynarodowych, Rady Wydziału. Członek Senatu PG w kadencji 2020–2024.

Inicjatorka nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie bieżącego funkcjonowania administracji uczelnianej, szczególnie dziekanatów, w tym prac ukierunkowanych na wdrożenie e-teczki. Bierze udział w pracach uczelnianego działu IT przy wdrażaniu oraz rozwoju funkcjonującego w Uczelni systemu informatycznego.

Od 2018 roku członek Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. W ramach działalności Sekcji Prawnej SFD, uczestniczy w konsultacjach oraz opiniowaniu aktów prawnych dla MEiN, OPI, a także prowadzeniu paneli podczas cyklicznych konferencji Forum Dziekanatów. Od października 2021 członek Komisji Rewizyjnej SFD.