Zamieszanie wokół wzoru suplementu do dyplomu i interpretacja MNiSW

Zamieszanie wokół wzoru suplementu do dyplomu i interpretacja MNiSW

Nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów, wprowadziło zmiany dotyczące stosowania wzoru suplementu.

Dotychczas wiele uczelni uznawało, że nowe wzory suplementów określone w rozporządzeniu w sprawie studiów z 27 września 2018 r., zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będą obowiązywały od 1.10.2019 r. Co prawda, przepisy te nie mówią wprost o suplementach a jedynie o dyplomach, ale na tym etapie była interpretacja MNiSW: na zapytanie, od kiedy obowiązuje nowy wzór suplementu, bowiem zapis art. 265 ustawy PWPoSWiN dotyczy tylko dyplomów, ministerstwo odpowiedziało:

„art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. należy odnosić również do suplementu do dyplomu ukończenia studiów. Należy mieć bowiem na uwadze, że suplement do dyplomu stanowi jego integralną część. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. uczelnie są zobowiązane do wydawania dyplomów i suplementów na zasadach przewidzianych w art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.”

W Rozporządzeniu zmieniającym z dnia 16 kwietnia 2019 w § 4 pojawił się zapis, że „uczelnie mogą wydawać suplementy do dyplomów zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia zmienionego w brzmieniu dotychczasowym nie dłużej niż do dnia 30.09.2019”, co oznacza, że ustawodawca przyjął, że powinniśmy już w tej chwili stosować wzór suplementu z „wrześniowego” rozporządzenia albo wzór z rozporządzenia „kwietniowego”. Z tak skonstruowanych przepisów wynika, że obecnie powinniśmy stosować nowe wzory suplementu wprowadzone rozporządzeniem z września 2018 lub z kwietnia 2019, przy czym dotychczasowe wzory dyplomów do 30.09.2019.

Niektóre uczelnie wprowadziły już nowe wzory suplementów, inne nie, a kolejne zastanawiają się co robić stąd zwróciliśmy się z pytaniem do MNiSW z prośbą o wyjaśnienie, jakie wzory suplementów powinniśmy obecnie stosować – „stare” czy „wrześniowe lub kwietniowe”

Mamy odpowiedź, którą poniżej cytuję:

„Opracowanie nowego wzoru suplementu do dyplomu ukończenia studiów (zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów) wynikało z konieczności dostosowania jego treści (pkt 8 informacja o szkolnictwie wyższym w Polsce) do zmian jakie zostały wprowadzone w skutek reformy szkolnictwa wyższego i wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niezależnie od powyższego, w ocenie ministerstwa, wydawanie przez uczelnie dyplomów ukończenia studiów wraz z suplementami na podstawie art. 265 ustawy z dnia 3 lipca 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy uznać za możliwe z uwagi na zachowanie korelacji pomiędzy tymi dokumentami.

Jednocześnie informujemy, iż od 1 października 2019 r.  uczelnie będą zobowiązane wydawać wyłącznie suplement do dyplomu, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów”.