Zmiany w rozporządzeniu w sprawie studiów i ułatwienia przed nowym rokiem akademickim

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie studiów i ułatwienia przed nowym rokiem akademickim

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018 r. w sprawie studiów ma już kilka zmian wprowadzonych rozporządzeniami z dnia: 16.04.2019, 06.08.2019, 12.03.2020, 12.05.2020 oraz nowym rozporządzeniem z dnia 14.08.2020. Ostatnie zmiany idą w kierunku odbiurokratyzowania uczelni i cyfryzacji dokumentacji przebiegu studiów, porządkują też wcześniej wprowadzone problematyczne przepisy prawne. To pozwoli w końcu na wprowadzenie prawdziwej, a nie fikcyjnej teczki elektronicznej, w której dokumenty nie będą musiały być skanowane i będą mogły być tworzone w postaci elektronicznej, natomiast w uczelniach, które będą prowadziły dokumentację w postaci papierowej, procesy zostaną znacznie uproszczone. Choć to jeszcze nie wszystko, co chcielibyśmy zmienić, cieszy nas fakt, że część postulatów Stowarzyszenia, wypracowanych przez Zespół doradczy do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach zostało uwzględnionych.

Z uwagi na to, że nie ma tekstu jednolitego dla przypomnienia kilka istotnych zmian z poprzedniego rozporządzenia z dnia 12.05.2020 r., w którym wprowadzono:

  • elektroniczny akt ślubowania;
  • zniesienie obowiązku przechowywania pracy dyplomowej w aktach jeśli uczelnia prowadzi bazę pisemnych prac dyplomowych;
  • elektroniczny protokół egzaminu dyplomowego;
  • określono sposób włączenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej do papierowej teczki studenta.

Nowe rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie od 1.10.2020 r. W rozporządzeniu mamy oczekiwane zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów:

  • uchylono punkt 4. w § 15 ust. 1. Oznacza to zniesienie obowiązku potwierdzenia odbioru legitymacji studenckiej i indeksu, a także ich duplikatów i przechowywania w aktach studenta;
  • dodano ust. 3c w § 15. Przepis umożliwia umieszczanie, w przypadku prowadzenia teczki elektronicznej, odwzorowania cyfrowego dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu. Odwzorowanie cyfrowe powinno być sporządzone zgodnie z ust. 3 zdanie pierwsze i ust. 3a. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na wcześniejsze zmiany rozporządzenia. W pierwotnym brzmieniu, w przepisie zawartym w ust. 3, była mowa o odwzorowaniu cyfrowym lub dokumencie elektronicznym, natomiast przepis ten został zmieniony rozporządzeniem z dnia 15.04.2019 r. (zmieniono ust 3 i dodano 3a) gdzie pominięto dokument elektroniczny, a wprowadzono doprecyzowanie, czym jest odwzorowanie cyfrowe dokumentu. Oznacza to tym samym, że na razie nie wprowadzono możliwości umieszczenia w teczce elektronicznej elektronicznego dyplomu i suplementu, a jedynie skany tych dokumentów, jednak już bez konieczności drukowania odpisów do akt, z którymi w tym przypadku, nie było co zrobić poza brakowaniem po zeskanowaniu;
  • uchylono ust. 2 w § 18. Przepis ten był wprowadzony rozporządzeniem z dnia 13.05.2020 r. na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzał obowiązek sporządzania protokołu z egzaminu dyplomowego na podstawie nagrania zawierającego zarejestrowany przebieg egzaminu. Co prawda, przepis został już zniesiony w kolejnej ustawie tzw. Tarczy 4.0, a teraz dla porządku uchylono go w rozporządzeniu wykonawczym do Ustawy.

Zmiany rozporządzenia dotyczą także zwiększenia liczby punktów ECTS do 75% w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim uzyskanych w ramach kształcenia na odległość (50% pozostaje na studiach o profilu praktycznym). Należy pamiętać, że przepis dotyczy cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2020/2021. Jeśli uczelnia prowadzi zajęcia zdalnie na studiach ogólnoakdemickim, które rozpoczęły się wcześniej musi stosować się do wcześniejszych przepisów gdzie liczba ECTS wynosi 50%.

Dodano także nowy przepis (§ 46b) precyzujący sposób wpisywania dyscypliny wiodącej:

W dyplomach ukończenia studiów wydawanych absolwentom studiów rozpoczętych w latach akademickich 2019/2020–2022/2023 prowadzonych na kierunku utworzonym przed dniem 1 października 2018 r., który według stanu na dzień 30 września 2019r. został przyporządkowany do co najmniej 3 dyscyplin zawierających się w co najmniej 2 dziedzinach i do żadnej z tych dyscyplin nie przypisano ponad połowy efektów uczenia się określonych w programie tych studiów, nie wskazuje się dyscypliny wiodącej.”

Podsumowując można powiedzieć „dziękujemy za już i prosimy o więcej”. Z doświadczenia wiemy, że musimy uzbroić się w cierpliwość, bo proces legislacyjny rządzi się swoimi prawami, wymaga konsultacji (w tym konsultacji z MC, MSWiA, MEN) a to z kolei wymaga czasu i zmiany sposobu myślenia niektórych środowisk. Jednak przysłowiowa kropla drąży skałę.

Dzięki Stowarzyszeniu mamy możliwość zabrania głosu i zwrócenia uwagi na nieżyciowe i przestarzałe uregulowania prawne utrudniające obsługę procesu dydaktycznego. Będziemy drążyć zgłoszone już postulaty zmian przepisów prawnych, które umożliwią np. cyfryzację procesu rekrutacji poprzez pobieranie wyników matur z KReM albo OKE, a informacje o wydanym dyplomie z POLONu. Marzy nam się wprowadzenie mLegitymacji jako alternatywy dla ELS czy elektroniczny dyplom ukończenia studiów. To oczywiście wymaga czasu i wielu konsultacji z różnymi resortami i choć jesteśmy niecierpliwi – poczekamy na nadarzającą się okazję do zmian.