Anna Pietrzyk

absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyła dwa kierunki studiów: Fizyka Techniczna (1999) oraz Zarządzanie i Marketing (2007). Od 17 lat pracuje na Wydziale Zarządzania AGH. Przez siedem lat pracowała w dziekanacie studiów stacjonarnych, gdzie zajmowała się obsługą toku studiów. Następnie prowadziła sekretariat Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem. Do jej obowiązków należało prowadzenie wszelkich spraw związanych z obsługą administracyjną, naukowo-dydaktyczną i finansową pracowników tej katedry. Kolejne trzy lata zajmowała się planowaniem i rozliczaniem dydaktyki wszystkich pracowników Wydziału, jak również jako członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (którego członkiem jest w dalszym ciągu) opracowywaniem nowych programów kształcenia. Od dwóch lat pełni funkcję kierownika Sekcji Obsługi Studentów, w skład której wchodzą: dziekanat studiów stacjonarnych, dziekanat studiów niestacjonarnych, wydziałowy dział kształcenia, studencki dział spraw socjalnych oraz dział planowania i rozliczania dydaktyki. Jest członkiem uczelnianego zespołu ds. przedmiotów obieralnych humanistyczno-społecznych.

Jest autorką trzech publikacji: Rachunek przychodów uczelni wyższych dla potrzeb pomiaru wyników centrów odpowiedzialności (współautorstwo, w: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, red. M. Czyż, Kraków 2013), Sposoby kalkulacji opłat za usługi edukacyjne w państwowych uczelniach wyższych – analiza porównawcza (w: Teoria, praktyka, polityka rachunkowości,  red. M. Remlein, Poznań 2015), Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym – studium przypadku, „Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 225, 2015.