O nas

Jesteśmy grupą osób pracujących w dziekanatach szkół wyższych; grupą stosunkowo jednorodną – większość z nas jest kierowniczkami dziekanatów, w gronie założycielskim jest także kilku pracowników dziekanatów i dwóch prodziekanów. Pracujemy na różnych wydziałach i uczelniach, realizujemy jednak podobne zadania i funkcjonujemy w tym samym obszarze uczelnianej rzeczywistości – w administracji.

O ile wymiana wiedzy i doświadczeń między studentami i pracownikami naukowymi jest czymś naturalnym, jednostki administracyjne uczelni – a zwłaszcza dziekanaty – zdają się funkcjonować w swoistych autarkiach. Skupiają się na tym, aby zajmować się obsługą przebiegu studiów. I słusznie – taka jest ich rola; warto jednak wyjrzeć poza ramy swojej uczelni, czy wydziału i stworzyć platformę wymiany doświadczeń pracowników dziekanatów. Z takiego założenia wyszliśmy powołując nasze stowarzyszenie.

Po co?

Powołując Stowarzyszenie przyświecały nam dwa cele:

  1. Integracja środowiska pracowników administracyjnych uczelni, służąca wymianie doświadczeń i usprawnieniu naszej pracy. Chcemy gromadzić, tworzyć i dzielić się ciekawymi rozwiązaniami usprawniającymi pracę dziekanatów. Uważamy, że uczelnie mogą konkurować ze sobą dorobkiem naukowym, czy programami studiów, ale nie obsługą studentów w dziekanacie. Stąd nasza współpraca jest nie tylko możliwa, ale i potrzebna.
  2. Dzięki integracji środowiska chcemy stać się realnym głosem w dyskusjach na temat szkolnictwa wyższego, a w szczególności dotyczącego obsługi toku studiów. Jako jednostki pomocnicze, bo zajmujące się obsługą procesu dydaktycznego, wiele dziekanatów ma niewielki wpływ na kształtowanie swojego środowiska pracy. Chcielibyśmy to zmienić.

Jak?

Naszą działalność koncentrujemy na dwóch obszarach:

  1. Opiniowanie procedur i aktów prawnych dotyczących obsługi przebiegu studiów.Jako osoby, które są bezpośrednimi wykonawcami zapisów ustaw, czy rozporządzeń chcemy przyczynić się do tego, by były jednoznaczne i czytelne dla wszystkich użytkowników. Obecnie, niejednokrotnie zastanawiamy się, czy dobrze rozumiemy intencje ustawodawcy – jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach.
  2. Networking dziekanatowy, czyli działania na rzecz konsolidacji i wymiany doświadczeń między pracownikami dziekanatów. Planujemy organizację spotkań, konferencji, czy szkoleń tematycznych. Będziemy tworzyć wirtualną bibliotekę publikacji i opracowań na temat dziekanatów, a także własne opracowania.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli współpracować z władzami i jednostkami administracyjnymi szkół wyższych. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do podniesienia jakości i efektywności obsługi studentów, co przyniesie korzyść wszystkim interesariuszom: studentom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji.

Naszym dalekosiężnym planem jest ‘odczarowanie’ dziekanatów poprzez pokazanie ich jako jednostek funkcjonujących w pewnych ramach, a zatem podlegających różnym ograniczeniom, ale zarazem starających się jak najlepiej wykonywać swoje zadania.

Skąd?

Spotkaliśmy się w grudniu 2017 r. na pierwszym ogólnopolskim Forum Dziekanatów zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W wydarzeniu tym wzięło udział około 300 pracowników dziekanatów szkół wyższych ze 115 wydziałów 75 uczelni publicznych i niepublicznych. Forum było okazją do tego, aby zobaczyć, jak wiele nas łączy i że – mimo różnic między poszczególnymi uczelniami czy wydziałami – zmagamy się z tymi samymi zadaniami i wyzwaniami.

Stowarzyszenie powstało rok później. Przez ten czas poznawaliśmy się i wymienialiśmy doświadczeniami. W tym celu powstała m.in. zamknięta grupa na FB, internetowa baza dobrych praktyk – czyli sprawdzonych sposobów organizacji pracy. W czerwcu ponownie spotkaliśmy się w mniejszym gronie na seminarium praktycznym poświęconym pracy dziekanatu, a kilka miesięcy później pomysł założenia stowarzyszenia ostatecznie padł na podatny grunt.

Mimo tego, że działamy niecały rok udało się nam już sporo osiągnąć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że siłę oddziaływania mierzy się nie tylko w jakości działań, ale i liczbie członków – zapraszamy w nasze szeregi 🙂