Sekcja prawna

Konieczność nieustannego dostosowywania się do zmieniających się regulacji prawnych przy i tak złożonym procesie obsługi studenta jest problemem wskazywanym przez niemal wszystkie dziekanaty. Dlatego na tym obszarze chcemy skupić się w sekcji prawnej.

Przepisy prawa powszechnego dotyczącego szkolnictwa wyższego stanowione są na poziomie państwa i opiniowane lub konsultowane przez szkoły wyższe. Często informacja zwrotna nie jest pełna, ponieważ nie uwzględnia głosu pracowników, którzy są końcowymi odbiorcami tworzonych regulacji na uczelniach.

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów stało się pewnego rodzaju kanałem przepływu takich informacji zwrotnych – funkcjonuje bowiem jako niezależny podmiot, który może nawiązywać relacje tak z uczelniami, jak i organizacjami zrzeszającymi uczelnie, czy z instytucjami państwowymi (zwłaszcza z MNiSW). Stowarzyszenie zatem daje pracownikom dziekanatów możliwość zabrania głosu w sprawach, które bezpośrednio dotyczą ich pracy, w układzie partnerskich relacji, w którym obie strony tego procesu – adresat i odbiorca – są równe.

Nasze działania chcemy skupić przede wszystkim na:

  • opiniowaniu i zgłaszaniu uwag do projektów aktów prawnych dotyczących obsługi przebiegu studiów;
  • podejmowaniu działań w celu odbiurokratyzowania dziekanatów;
  • uproszczeniu procedury postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów;
  • standaryzacji problematycznych procesów związanych, m.in. z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji przebiegu studiów, a także procesem wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów.

Rzecznictwo i opiniowanie aktów prawnych

Stowarzyszenie przesłało w ramach konsultacji publicznych do MNiSW uwagi dotyczące Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861).

Ponadto wystąpiliśmy do MNiSW z postulatami dotyczącymi zmian w aktach prawnych w zakresie:

  • postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach studentów (wysyłanie zawiadomień o wszczęciu postępowania, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy w przypadku rezygnacji ze studiów);
  • obowiązku prowadzenia metryki spraw;
  • katalogu języków wydawania dyplomów i suplementów oraz terminu ich wydawania.
  • zmian przepisów rozporządzenia w sprawie studiów umożliwiających cyfryzację prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów i możliwości prowadzenia dokumentacji w elektronicznej teczce studenta.

W lipcu zebraliśmy od pracowników administracyjnych szkół wyższych uwagi dotyczące Ustawy o dokumentach publicznych i rozporządzeniach wykonawczych, które przekazaliśmy do MNiSW.

Dziekanaty a pandemia COVID-19

W związku z pandemią rozpoczęliśmy cykl działań informacyjnych i rzeczniczych dotyczących funkcjonowania dziekanatów na uczelniach. W tym celu przygotowaliśmy i skierowaliśmy do MNiSW pisma wskazujące na wyzwania związane z pracą dziekanatów w obecnej sytuacji oraz propozycjami rozwiązań w tym zmian przepisów prawnych:

Nasze artykuły branżowe:

Przydatne linki:

Koordynator:  Ewa Wiśniewska