Sekcja ds. współpracy

Jako Stowarzyszenie zrzeszające pracowników administracyjnych uczelni funkcjonujemy niejako pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony formalnie jesteśmy organizacją pozarządową, z drugiej natomiast nasza działalność dotyka spraw uczelni i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie na styku tych dwóch światów sprawia, że współpraca z innymi podmiotami z sektora szkolnictwa wyższego jest dla nas kluczowa. Zarazem nasze umiejscowienie poza formalnymi strukturami uczelni, tworzy nowy kanał dla takiej współpracy.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Od początku naszego istnienia udało się nam nawiązać kontakt z MEiN (wówczas MNiSW). W 2019 r. MEiN zorganizowało przy naszej współpracy dwa szkolenia z przepisów Ustawy 2.0 dla pracowników dziekanatów. W maju 2020 r. dwie członkinie SFD zostały powołane w skład zespołu doradczego ds. cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do grudnia 2020 r.). Z kolei w marcu 2021 r. zorganizowaliśmy seminarium „100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego„, a na tytułowe pytania odpowiadał p. Marcin Czaja – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego. W lipcu 2023 r. przedstawiciele MEiN – Departamentu Szkolnictwa Wyższego i Centrum Transformacji Cyfrowej wzięli udział w Okrągłym Stole e-Teczkowym zorganizowanym w SGH przez nasze Stowarzyszenie. Wielokrotnie zgłaszamy do MEiN postulaty dotyczące zmian prawnych w zakresie obsługi toku studiów – niektóre kończą się sukcesem, inne (jeszcze) nie, jednak zawsze możemy liczyć na życzliwość.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Choć wcześniej KRASP wspierał niektóre nasze działania, to formalnie i bliżej rozpoczęliśmy współpracę w marcu 2021 r. Ewa Wiśniewska – wiceprezes naszego Stowarzyszenia została powołana do grona ekspertów KRASP; jest także zapraszana na posiedzenia Komisji ds. Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności. Działalności SFD i roli administracji uczelni został poświęcony jeden z odcinków audycji Środowisko Akademickie. Cieszymy się bardzo na dalszą współpracę!

 

Uczelnie

Inicjatywa Forum Dziekanatów powstała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na zrębach niewielkiego projektu dotyczącego efektywności funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach. SGH od początku wspierała naszą inicjatywę. W Instytucie Studiów Międzynarodowych mieści się siedziba naszego Stowarzyszenia. Od kilku lat współorganizujemy z SGH ogólnopolskie Forum Dziekanatów (drugie, trzecie i czwarte) – wydarzenie, w którym udział bierze od 300 do 500 osób, głównie pracowników administracji uczelni. Od czasu pandemii COVID-19 grono współorganizatorów poszerzyło się o Politechnikę Warszawską (piąte Forum), a także Akademię Leona Koźmińskiego (piąte i szóste). Akademia Leona Koźmińskiego była gospodarzem I Forum Pracowników Administracji Uczelni – nowej, szerszej niż tylko dziekanatowa inicjatywy, która integruje pracowników różnych działów uczelnianej administracji (a współorganizatorem, obok SFD, także SGH).

Nasza współpraca dotyczy także wydarzeń bieżących. Byliśmy partnerem SGH w realizacji zadania dotyczącego organizacji międzyuczelnianych wizyt studyjnych w ramach projektu UMK „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” (koordynowanego przez Annę Mielczarek-Taica). Ponadto współorganizowaliśmy z Instytutem Studiów Międzynarodowych dwa seminaria, w tym „Zarządzanie administracją uczelni w warunkach kryzysu” (styczeń 2021). Z Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz SGH zorganizowaliśmy seminarium „Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni: od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy” (listopad 2020). Z Komisją ds. USOS Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego współpracowaliśmy nad standardem elektronicznej teczki studenta. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu współorganizowaliśmy seminarium „Dziekanat w Ustawie 2.0. Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy między jednostkami i uczelniami” (czerwiec 2019). Z Uczelnianym Forum Dziekanatów Politechniki Warszawskiej współorganizowaliśmy seminarium Sprawny Dziekanat w Sarbinowie (2021).

 

Firmy

Dzięki powstaniu Sekcji Informatycznej Stowarzyszenia naturalnie otworzyliśmy się na współpracę z firmami z tej branży. Na Wirtualnych Targach Informatycznych (2022) stworzyliśmy platformę do prezentacji rozwiązań informatycznych w obsłudze toku studiów. Nasze wydarzenia zawierają coraz to bardziej rozbudowany komponent cyfryzacyjny – nie tylko dlatego, że cyfryzacja to podstawa nowoczesnej administracji, ale również ze względu na naszych partnerów. Partnerem głównym I Forum Pracowników Administracji Uczelni była firma Microsoft, która organizuje dla nas warsztaty z wykorzystania sztucznej inteligencji na uczelniach (wrzesień 2023); partnerem tego wydarzenia była firma Samsung. Współpracowaliśmy także z innymi firmami, czy to zapraszając je na nasze wydarzenia, czy uczestnicząc w ich wydarzeniach. Należy tu wymienić: OPTeam, CloudTeam, BonaSoft, PCG Academia, Sages, KIR.

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Część naszej Stowarzyszeniowej uwagi w naturalny sposób skupia się na sprawozdawczości, a tym samym na systemie POLon. Od zimy 2021 r., dzięki współpracy z OPI, możemy w konstruktywny sposób przyczyniać się do tego, aby poszczególne modułu tego systemu były przyjaźniejsze dla użytkowników. Nasi członkowie biorą udział w spotkaniach konsultacyjnych, a jeżeli nie mają sami odpowiedniej wiedzy – znajdują nam chętne do takich konsultacji osoby ze swoich uczelni. Dotychczas konsultacje dotyczyły raportowania studentów i REST API (za koordynację tego działania odpowiada Anna Stoczkiewicz), modułu dotyczącego projektów naukowych, studiów międzyobszarowych oraz wpływu uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze.

 

IROs Forum i PRom

W lipcu 2023 r. spotkaliśmy się z przedstawicielami dwóch innych organizacji branżowych działających w obszarze administracji uczelni – IROs Forum (sprawy międzynarodowe) oraz PRom (promocja i rekrutacja). Nasza współpraca koncentruje się jak dotąd na bieżących drobnych działaniach, ale wierzymy że z czasem nabierze rozpędu.

 

 

Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę 🙂

Koordynator: Katarzyna Górak-Sosnowska

Zespół: Ewa Wiśniewska, Dariusz Wronikowski, Wioletta Braun, Anna Stoczkiewicz