Sekcja ds. współpracy

Jako Stowarzyszenie zrzeszające pracowników administracyjnych uczelni funkcjonujemy niejako pomiędzy dwoma światami. Z jednej strony formalnie jesteśmy organizacją pozarządową, z drugiej natomiast nasza działalność dotyka spraw uczelni i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie na styku tych dwóch światów sprawia, że współpraca z innymi podmiotami z sektora szkolnictwa wyższego jest dla nas kluczowa. Zarazem nasze umiejscowienie poza formalnymi strukturami uczelni, tworzy nowy kanał dla takiej współpracy.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Od początku naszego istnienia udało się nam nawiązać kontakt z MEiN (wówczas MNiSW). W 2019 r. MEiN zorganizowało przy naszej współpracy dwa szkolenia z przepisów Ustawy 2.0 dla pracowników dziekanatów. W maju 2020 r. dwie członkinie SFD zostały powołane w skład zespołu doradczego ds. cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do grudnia 2020 r.). Z kolei w marcu 2021 r. zorganizowaliśmy seminarium „100 pytań o prawo szkolnictwa wyższego„, a na tytułowe pytania odpowiadał p. Marcin Czaja – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie zgłaszamy do MEiN postulaty dotyczące zmian prawnych w zakresie obsługi toku studiów – niektóre kończą się sukcesem, inne (jeszcze) nie, jednak zawsze możemy liczyć na życzliwość.

 

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Choć wcześniej KRASP wspierał niektóre nasze działania, to formalnie i bliżej rozpoczęliśmy współpracę w marcu 2021 r. Ewa Wiśniewska – wiceprezes naszego Stowarzyszenia została powołana do grona ekspertów KRASP; jest także zapraszana na posiedzenia Komisji ds. Komunikacji i Społecznej Odpowiedzialności. Działalności SFD i roli administracji uczelni został poświęcony jeden z odcinków audycji Środowisko Akademickie. Cieszymy się bardzo na dalszą współpracę!

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Część naszej Stowarzyszeniowej uwagi w naturalny sposób skupia się na sprawozdawczości, a tym samym na systemie POLon. Od zimy 2021 r., dzięki współpracy z OPI, możemy w konstruktywny sposób przyczyniać się do tego, aby poszczególne modułu tego systemu były przyjaźniejsze dla użytkowników. Nasi członkowie biorą udział w spotkaniach konsultacyjnych, a jeżeli nie mają sami odpowiedniej wiedzy – znajdują nam chętne do takich konsultacji osoby ze swoich uczelni. Dotychczas konsultacje dotyczyły raportowania studentów i REST API (za koordynację tego działania odpowiada Anna Stoczkiewicz), modułu dotyczącego projektów naukowych, studiów międzyobszarowych oraz wpływu uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze.

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Inicjatywa Forum Dziekanatów powstała w SGH na zrębach niewielkiego projektu dotyczącego efektywności funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach. SGH od początku wspierała naszą inicjatywę. W Instytucie Studiów Międzynarodowych mieści się siedziba naszego Stowarzyszenia. Od kilku lat współorganizujemy z SGH ogólnopolskie Forum Dziekanatów (drugie, trzecie i czwarte) – wydarzenie, w którym udział bierze od 300 do 500 osób, głównie pracowników administracji uczelni. Ponadto jesteśmy partnerem SGH w realizacji zadania dotyczącego organizacji międzyuczelnianych wizyt studyjnych w ramach projektu UMK „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” (koordynowanego przez Annę Mielczarek-Taica). Ponadto współorganizowaliśmy z Instytutem Studiów Międzynarodowych dwa seminaria, w tym „Zarządzanie administracją uczelni w warunkach kryzysu” (styczeń 2021).

 

Angażujemy się także we współpracę z innymi organizacjami i podmiotami. Z Prawniczym Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz SGH zorganizowaliśmy seminarium „Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni: od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy” (listopad 2020). Z Komisją ds. USOS Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatycznego współpracowaliśmy nad standardem elektronicznej teczki studenta. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu współorganizowaliśmy seminarium „Dziekanat w Ustawie 2.0. Nowe regulacje i ich wpływ na ścieżki współpracy między jednostkami i uczelniami” (czerwiec 2019).

Jesteśmy otwarci na dalszą współpracę 🙂

Koordynator: Katarzyna Górak-Sosnowska

Zespół: Wioletta Braun, Anna Stoczkiewicz, Ewa Wiśniewska