Anna Pietrzyk

absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończyła dwa kierunki studiów: Fizyka Techniczna (1999) oraz Zarządzanie i Marketing (2007). Przez 18 lat pracowała na Wydziale Zarządzania AGH. Pracę rozpoczynała w dziekanacie studiów stacjonarnych, gdzie zajmowała się obsługą toku studiów. Następnie prowadziła sekretariat Katedry Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, gdzie do jej obowiązków należało prowadzenie wszelkich spraw związanych z obsługą administracyjną, naukowo-dydaktyczną i finansową pracowników tej katedry. W późniejszym okresie zajmowała się planowaniem i rozliczaniem dydaktyki wszystkich pracowników Wydziału, jak również jako członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia opracowywaniem nowych programów kształcenia. Przez dwa lata pełniła funkcję kierownika Sekcji Obsługi Studentów, w skład której wchodziły: dziekanat studiów stacjonarnych, dziekanat studiów niestacjonarnych, wydziałowy dział kształcenia, studencki dział spraw socjalnych oraz dział planowania i rozliczania dydaktyki. Od roku jest pracownikiem Centrum Organizacji Kształcenia (dawniej Działu Nauczania) na stanowisku Kierownika Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów. Jest odpowiedzialna za kwestie merytoryczne związane z wdrożeniem systemu USOS, a także integrację z innymi systemami obsługującymi proces dydaktyczny na AGH.

Jest autorką publikacji:

  • Rachunek przychodów uczelni wyższych dla potrzeb pomiaru wyników centrów odpowiedzialności (współautorstwo, w: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, red. M. Czyż, Kraków 2013), 
  • Sposoby kalkulacji opłat za usługi edukacyjne w państwowych uczelniach wyższych – analiza porównawcza (w: Teoria, praktyka, polityka rachunkowości,  red. M. Remlein, Poznań 2015), 
  • Synergia wartości usług edukacyjnych we współpracy uczelni wyższej z partnerem komercyjnym – studium przypadku, „Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 225, 2015,
  • Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym – próba stworzenia jednolitego wykazu (w: Dziekanaty w procesie zmian, red. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Warszawa 2019).