Formularz zgłoszenia praktyki

  Pandemia i praca zdalna postawiły nas w nowej sytuacji. Ta stworzyła potrzebę wypracowania nowych ciekawych rozwiązań służących sprawnej realizacji zadań. Jakie to zadania? Jakie rozwiązania pomogły, czy umożliwiły ich realizację? Podzielmy się nimi - może usprawnią naszą pracę na dłużej. Zapraszamy do przesyłania krótkich opisów sposobów organizacji pracy w Państwa działach, wydziałach, czy uczelniach. Mogą to być zarówno rozwiązania oddolne - wypracowane przez Państwa, jak również odgórne - przez władze uczelni.

  Czekamy na krótkie opisy dobrych praktyk do 28 października 2020 r. Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane, zostaną zaproszone ich prezentacji podczas sesji poświęconej dobrym praktykom organizacji pracy w dobie Covid-19.

  Prosimy o krótki opis dobrej praktyki:

  Udział w Forum jest bezpłatny. Forum będzie miało oprawę fotograficzną, a obrady będą filmowane. Fotografie i filmy zostaną zamieszczone na stronach internetowych SFD i SGH. Zgłoszenie udziału w Forum jest tożsame z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka (gmach SGH).
  2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Stowarzyszeniu: e-mail: iod@forum-dziekanatow.pl,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nabycia i korzystania z praw członka Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust 1 pkt e) i/lub f) RODO;
  4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Stowarzyszenie osoby realizujące czynności związane z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji tego typu dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego w Stowarzyszeniu;
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadkach i na warunkach określonych w RODO;
  8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
  9) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom i państwom trzecim;
  10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia.

  Oświadczam, że niniejszą klauzulę informacyjną otrzymałam/em i zapoznałam/am się z jej treścią.

  Na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: RODO wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na:
  1) przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie przetwarzania mojego wizerunku - w celu prowadzenia wszelkich spraw związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia;
  2) komunikacji drogą elektroniczną, w tym m.in. informowania o konferencjach, ankietach, wydarzeniach kulturalnych, szkoleniach.

  Jednocześnie oświadczam, że zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem/łam poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie, a także o możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, że dane zbierane są przez Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 24 (gmach SGH) o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.