Skreślenie z listy studentów – problemy prawne i praktyczne

W praktyce funkcjonowania dziekanatu ogromnie znaczenie ma właściwe wydawanie decyzji w sprawach studenckich. Najwięcej problemów prawnych i praktycznych związanych jest
z przygotowywaniem decyzji o skreśleniu z listy studentów. Osoby skreślone z listy studentów co raz częściej korzystają z możliwości kwestionowania takich decyzji w drodze skargi do sądu administracyjnego. Jednocześnie samo skreślenie rodzi za sobą szereg skutków zarówno w sferze sprawozdawczości (POLon) jak i uprawnień studenckich (legitymacja, pomoc materialna). Chcąc uniknąć błędów konieczna jest znajomość regulacji prawnych, ale również praktycznych aspektów wydawania decyzji o skreśleniu.

W ramach warsztatu omówione będą następujące zagadnienia związane z powyższą problematyką:

  1. Wiadomości wstępne.
  2. Przesłanki skreślenia z listy studentów w świetle ustawy 2.0
  3. Procedura skreślania – od zawiadomienia o wszczęciu postępowania do doręczenia decyzj.
  4. Elementy decyzji o skreśleniu – przykłady
  5. Wykonalność decyzji – czyli kiedy student przestaje być studentem.
  6. Skutki skreślenia z listy studentów (sprawozdawczość w POLon, stypendia, legitymacja).
  7. Podsumowanie i dyskusja.

10 grudnia 2019
godzina 8:30-11:40
Gmach SGH, sala ...

Rejestracja na warsztat

Piotr Szumliński

Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od ponad 11 lat zawodowo czynnie związany ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej uczelni po kilku latach sprawowania funkcji kierownika Działu Nauczania stworzył a następnie objął funkcję Dyrektora Centrum Wsparcia Dydaktyki. Jednostki administracji centralnej skupiającej wszystkie działy zajmujące się sprawami studentów i doktorantów w UJ rekrutacji na studia na Biurze Karier kończąc.

Brał udział w licznych konferencjach, seminariach, forach, szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą.

Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, przyznawanie świadczeń pomocy materialnej), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Zajmuje się także problematyką nadawania stopni naukowych. Na co dzień bierze aktywny udział w przygotowaniu wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. uchwały Senatu, zarządzenia Rektora, pisma okólna), wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów).

Od ponad 12 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.