POL-on: sprawozdanie z panelu

POL-on: sprawozdanie z panelu

Ostatnim tematem poruszanym pierwszego dnia szkolenia było działanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w ramach nowej ustawy 2.0. Panel był prowadzony przez Andrzeja Kurkiewicza, zastępcę dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Omówione zostały najważniejsze wytyczne zawarte w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (PSWiN) oraz rozporządzeniu MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. dotyczące obowiązkowego raportowania określonych danych do systemu POL-on: zakresu danych, obowiązujących terminów oraz możliwych sankcji za nierzetelne lub nieterminowe przesyłanie wymaganych danych. Przedstawione i krótko scharakteryzowane zostały główne składowe systemu POL-on, bazy dotyczące m.in.: wykazu pracowników, wykazu studentów, wykazu osób ubiegających się o stopień doktora, wykazu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, repozytorium pisemnych prac dyplomowych i dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Główna część prezentacji dotyczyła szczegółowego zakresu raportowanych danych dotyczących studentów, pracowników i osób ubiegających się o stopień doktora. Wątpliwości uczestników szkolenia dotyczyły wprowadzania danych studentów obcokrajowców, raportowania planowanych nauczycielom akademickim zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem poszczególnych programów studiów oraz terminów składania tych raportów.

Zgodnie z nowymi przepisami raportowanie będzie miało charakter ciągły – co 21 dni konieczne będzie przesyłanie zaktualizowanych wykazów studentów i absolwentów, osób ubiegających się o stopień doktora oraz pracowników (z wyłączeniem osiągnięć naukowych i artystycznych – te informacje przesyła się do 31 grudnia lub do 15 stycznia w roku, w którym przeprowadzana jest ewaluacja). Niestety, na szkoleniu nie do końca zrozumiale przekazane zostały informacje dotyczące terminów raportowania danych w okresie przejściowym. Została przytoczona tylko data raportowania do 15 stycznia stanu na dzień 31 grudnia, jednak to dotyczy tylko roku 2019. Zgodnie z przepisami przejściowymi (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 219) w okresie przejściowym:

  • w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy PSWiN, czyli do 31 października 2019 roku, ministerstwo dostosuje Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce do przepisów zawartych w tej ustawie,
  • do czasu dostosowania systemu raportowanie danych studentów odbywa się na podstawie dotychczasowych przepisów (uchylonej ustawy z 2015 roku i rozporządzenia ministra z 2014 roku z późniejszymi zmianami),
  • do 15 stycznia 2019 roku uczelnie i inne podmioty określone w ustawie miały obowiązek przesłania danych nauczycieli akademickich z uwzględnieniem nowych, zadeklarowanych przez nich dziedzin i dyscyplin,
  • w ciągu 6 miesięcy od dostosowania systemu, czyli od 1 października 2019 roku do 31 marca 2020 roku uczelnie i zobowiązane w ustawie pozostałe podmioty muszą wprowadzić dane za okres od 1 października 2018 roku zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie PSWiN oraz w Rozporządzeniu MNiSW,
  • do 31 marca 2020 roku należy uzupełnić dane za okres od 1 stycznia 2017 roku dotyczące osiągnięć naukowych i artystycznych nauczycieli akademickich, natomiast dane osób ubiegających się o stopień doktora można wprowadzić, ale nie jest to przymusowe.

Krótka dyskusja wywiązała się przy omawianiu repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Rozporządzenie MNiSW określa formaty deponowanych prac oraz ich rozmiar. Ministerstwo stoi na stanowisku, że w indywidualnych przypadkach będzie można wprowadzić pracę o większej pojemności, jednak na szkoleniach prowadzonych przez przedstawicieli OPI ta informacja jest korygowana, gdyż na chwilę obecną nie ma technicznej możliwości deponowania większych prac.

W trakcie szkolenia dyrektor Kurkiewicz przedstawił również powiązanie systemu POL-on z innymi bazami: ORCID, PBN, Biblioteka Narodowa czy Bazy Urzędów Patentowych. Podkreślona została konieczność wykorzystania numerów ORCID przez wykazywanych w bazie pracowników oraz osoby ubiegające się o stopień doktora.

Również ważną zmianą jest odejście od ankiety jednostki wypełnianej na potrzeby ewaluacji. Zgodnie z nowymi przepisami będzie to następowało na podstawie danych zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji.

Niestety z uwagi na późną porę oraz przedłużające się dyskusje w innych tematach zagadnieniom związanym z systemem POL-on zostało poświęcone niewiele czasu – tylko pół godziny. Zmęczenie całodziennym szkoleniem, ilością otrzymanych w tym dniu informacji dało się we znaki wszystkim uczestnikom i prowadzącym, w związku z czym ta część szkolenia przebiegła bez wnikliwych dyskusji i dogłębnych pytań.