II ogólnopolskie Forum Dziekanatów

II ogólnopolskie Forum Dziekanatów

Znamy już program konferencji organizowanej w ramach tegorocznego Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Udział w niej zgłosili zarówno teoretycy, jak i praktycy. W gronie referentów są zatem dziekani, pracownicy naukowi zajmujący się problematyką szkolnictwa wyższego, ale także sporo praktyków zajmujących się nauką, administracją, IT, a przede wszystkim kierujących dziekanatami. Poniżej przedstawiamy program naszej konferencji. Opis całego wydarzenia znajduje się na osobnej stronie. Jeżeli chcą się Państwo zarejestrować na Forum Dziekanatów, zapraszamy do skorzystania z formularza.

DZIEŃ 1
4 grudnia 2018 r.

aula główna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
(al. Niepodległości 162, 02554 Warszawa)

10:00–10:20 | otwarcie Forum

10:20–11:40 | sesja plenarna: otoczenie instytucjonalne i prawne dziekanatów

 1. prof. UMK dr hab. Radosław Sojak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Dziekanat w przestrzeni instytucjonalnej uniwersytetu – ponowna wizyta w okolicach zasady pomocniczości
 2. mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska (AGH), Obsługa studenta zagranicznego w uczelni wyższej w okresie przejściowym – kilka uwag na tle art. 222 przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 3. mgr Jacek Pakuła (Uniwersytet Łódzki), Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich
 4. prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), mgr Ewa Wiśniewska (Akademia Leona Koźmińskiego), W poszukiwaniu szczęśliwych dziekanatów

Prowadzenie: dr Renata Pajewska-Kwaśny (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

11:40–11:55 | przerwa na kawę

11:55–13:15 | sesja plenarna: organizacja pracy w dziekanacie 

 1. dr Renata Pajewska-Kwaśny (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Zarządzanie ryzkiem w dziekanacie
 2. mgr Piotr Pawlik (Microsoft), Nowoczesne środowisko pracy w dziekanacie
 3. mgr Anna Pietrzyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), mgr Renata Mazur-Rombel (Akademia Leona Koźmińskiego), Katalog wydruków niezbędnych w procesie dydaktycznym – próba stworzenia jednolitego wykazu
 4. mgr Anna Mielczarek-Taica (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Czy w dziekanacie wszyscy pracują tak samo? Zarządzanie różnokolorowym zespołem na przykładzie analizy stylów poznawczych pracowników administracji Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu

Prowadzenie: mgr Alina Kowolik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

13:15–14:15 | lunch

14:15–15:55 | sesja plenarna: praktyczne rozwiązania w dziekanatach

 1. dr Justyna Maciąg (Uniwersytet Jagielloński), Wykorzystanie Mapowania Strumienia Wartości do uprawniania realizacji procesów w dziekanacie na przykładzie procesu promocji doktorskich
 2. mgr Radosław Łebkowski (Microsoft), Jak usprawnić pracę dziekanatu wykorzystując nowoczesne narzędzia raportowe i sztuczną inteligencję?
 3. mgr inż. Lucyna Szypulska-Czkwianianc, mgr Anna Stoczkiewicz (Politechnika Warszawska), Zasady współpracy administracji centralnej z dziekanatami na przykładzie Politechniki Warszawskiej
 4. mgr Maria Cywińska (Uniwersytet Warszawski), System Oceny Pracowników Administracyjnych (SOPA) jako narzędzie zarządzania kapitałem ludzkim w szkole wyższej
 5. dr Anna Decewicz, prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego

Prowadzenie: mgr Katarzyna Rynkowska (Uniwersytet Gdański)

15:55–16:10 | przerwa na kawę

[Budowanie sieci współpracy]

16:10–17:30 | kongres Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, w tym:

 • założenia programowe
 • diagnoza potrzeb
 • propozycje projektów, czyli co możemy zrobić razem

17:30 | spotkanie integracyjne w Sali Kolumnowej SGH

DZIEŃ 2
5 grudnia 2018 (środa)

8:30–11:45 | warsztat 1 + stoliki eksperckie w Bibliotece SGH (w tym: 10:00–10:15 | przerwa na kawę)

Tematy warsztatów:

Tematy stolików eksperckich:

11:45–12:45 | lunch

12:45–16:00 | warsztat 2 (w tym 14:15–14:30 | przerwa na kawę)

Tematy warsztatów: