Karty okresowych osiągnięć studenta. Jak interpretować nowe rozporządzenie w sprawie studiów?

Karty okresowych osiągnięć studenta. Jak interpretować nowe rozporządzenie w sprawie studiów?

Podczas przygotowywania raportów z sekcji tematycznych marcowego seminarium w Krakowie okazało się, że nie do końca została wyjaśniona kwestia wydruków kart okresowych osiągnięć studenta.

W projekcie rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów §1 ust. 1 pkt 2 dokonano zmiany w § 17 po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu:

W przypadku prowadzenia kart okresowych osiągnięć studenta w postaci elektronicznej, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9, mogą być zastąpione autoryzacją tych osób w systemie teleinformatycznym, zgodnie z zasadami działania w uczelni systemu służącego do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w postaci elektronicznej.

W związku z takim zapisem rozpoczęła się burzliwa dyskusja na grupie Forum Dziekanatów. Z przepisu wynika, że dotyczy to tylko kart, które będą przechowywane w teczce elektronicznej z innymi dokumentami. Oznaczałoby to, że jeśli uczelnia nie będzie prowadziła elektronicznej teczki studenta będziemy zmuszeni wrócić do wydawania kart studentom, aby zbierali podpisy wykładowców przy każdym zaliczeniu. Ten wymóg został zlikwidowany kilka lat temu! Poprzednie rozporządzenie dawało nam możliwość sporządzania wydruków kart sporządzanych w postaci wydruków danych elektronicznych.

Zaniepokojeni takim stanem rzeczy, jako Stowarzyszenie Forum Dziekanatów, zwróciliśmy się do MNiSW z pytaniem jak mamy postępować w świetle nowych przepisów prawnych.

Mamy odpowiedź!

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcin Czaja wyjaśnił jak powinniśmy postępować z wydrukami kart okresowych osiągnięć studenta.

Poniżej interpretacja przepisu § 17 (w tym projektowanej zmiany):

Uczelnia prowadzi elektroniczne teczki studentów – wówczas karty okresowych osiągnięć studentów są prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (podpisy mogą być zastąpione „autoryzacją”);

Uczelnia prowadzi papierowe teczki studentów – wówczas karty okresowych osiągnięć studentów mogą być „sporządzane” w systemie teleinformatycznym uczelni (podpisy mogą być zastąpione „autoryzacją”), a po ukończeniu przez studenta danego semestru/roku studiów są drukowane i gromadzone w jego teczce. Rozwiązanie to jest możliwe, gdy na wydruku będą widniały dane osób, które dokonały autoryzacji (w tym dziekana działającego z upoważnienia rektora).

Istotnym wydaje się, aby wydruki – zanim trafią do teczek – były „potwierdzane za zgodność” przez osobę do tego upoważnioną (imię, nazwisko, stanowisko, data). Procedura taka może w przyszłości zapobiec wątpliwościom związanym z potwierdzaniem zaliczenia poszczególnych etapów studiów (archiwizowane będą tylko wybrane dokumenty zawarte w teczce papierowej, w tym wydruk karty).

Oznacza to, że możemy nadal sporządzać wydruki kart z systemu!

Serdecznie Podziękowania dla Dyrektora Marcina Czai za życzliwość i błyskawiczną odpowiedź w tej sprawie 🙂