Komu książkę? „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego”

Komu książkę? „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego”

Na rynku wydawniczym pojawiła się trzecia z dziekanatowej serii książka pt. „Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki”. Jest to książka szczególna z dwóch powodów. Po pierwsze, po raz pierwszy tematycznie wykroczyła poza problematykę dziekanatów, która pojawia się jedynie pośrednio – w kontekście studentów zagranicznych. Po drugie, książka jest bezpłatna. Została bowiem sfinansowana ze środków projektu SGH4U w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”. Można ją zatem zamówić w Centrum Programów Międzynarodowych SGH i czytać do woli 🙂

Publikacja i zawarte w niej wiedza, doświadczenia mogą posłużyć zarówno pracownikom naukowym, jak i organizatorom współpracy międzynarodowej i mobilności. Z tego powodu zdecydowałyśmy się ze współredaktorką – Katarzyną Kacperczyk, szefową Centrum Programów Międzynarodowych SGH – na to, aby uwzględnić w niej nie tylko opracowania teoretyczne z domieszką praktyki, lecz także zorientowane przede wszystkim na praktyczną realizację programów międzynarodowych. Autorami rozdziałów są zatem pracownicy naukowi i administracyjni, przy czym zazwyczaj te dwie role przeplatają się, co sprawia, że książka, z jednej strony, ma charakter recenzowanej monografii, z drugiej zaś stanowi źródło wiedzy na temat tego, jak optymalnie rozwijać współpracę międzynarodową. W tym zakresie większość opracowań jest poświęcona rozwiązaniom i programom realizowanym w naszej macierzystej uczelni – Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ale są i przykłady z innych ośrodków uczelnianych.

Na koniec refleksja: Kilka dni temu otrzymałam recenzję wydawniczą artykułu na temat funkcjonowania dziekanatów, który z Lidią Tomaszewską złożyłyśmy do czasopisma prawniczego. Tym razem najpewniej jedyne reprezentujemy środowisko związane z uczelnianą administracją, choć pewności nabiorę, gdy otrzymamy egzemplarz autorski. Obaj recenzenci wskazali, że nasz tekst jest ciekawy, nowatorski, spoza głównego nurtu badań doktryny, a na dodatek zawiera przykłady praktycznych rozwiązań postawionego problemu. Nie piszę tego po to, aby się pochwalić, ale aby zwrócić uwagę na to, że jednym z kanałów istotych komunikowania o sprawach i potrzebach pracowników „niebędących” są publikacje naukowe – domena pracowników będących nauczycielami akademickimi. Warto zatem próbować pisać o sprawach niebędących językiem Będących do publikacji pisanych głównie przez Będących i przez nich czytanych. Doświadczenia dwóch poprzednich książek poświęconych dziekanatom wskazują, że członkowie Forum Dziekanatów coraz lepiej opanowują tę sztukę.

Korzystając z okazji składam serdeczne podziękowania Współredaktorce – Katarzynie Kacperczyk, a także Autorom i Autorkom – zwłaszcza tym Niebędącym, ponieważ nierzadko był to Wasz pierwszy poważny artykuł naukowy 🙂

A oto spis treści:

Uwarunkowania internacjonalizacji uczelni

 1. Internacjonalizacja w strategiach rozwojowych instytucji szkolnictwa wyższego. Analiza na przykładzie wybranych uczelni w Polsce – Katarzyna Kacperczyk
 2. Realizacja projektów jako sposób wspierania internacjonalizacji uczelni – Lidia Tomaszewska
 3. Centrum umiędzynarodowienia czy dział obsługi studenta (zagranicznego)? Rola biura współpracy z zagranicą w strukturze uczelni – Mieczysław Pakosz
 4. Rola szkoleń międzykulturowych w procesie internacjonalizacji polskich uczelni – Malwina Bakalarska
 5. Doświadczenia i dobre praktyki związane z umiędzynarodowieniem uczelni – analiza na podstawie zagranicznych wizyt studyjnych, realizowanych w ramach projektu #SGH4U – Małgorzata Chromy

Umiędzynarodowienie poprzez zagraniczne programy dydaktyczne

 1. Od transgranicznego do transformatywnego uczenia się w programach mobilności akademickiej – Marta Brzezińska-Hubert
 2. Studenci programu Erasmus a nabywanie kompetencji wymaganych na rynku pracy – Olga Ścigała-Karpińska
 3. Dobre praktyki w ustanawianiu i realizacji programów podwójnego dyplomu w świetle dziesięcioletnich doświadczeń ich oferowania w SGH – Izabela Bergel
 4. CEMS – Globalny program dla globalnych obywateli – Grzegorz Augustyniak
 5. Bezpieczeństwo studentów podczas wymiany zagranicznej – doświadczenia amerykańskie na przykładzie rozwiązań programu Council on International Educational Exchange (CIEE) – Katarzyna Kacperczyk, Agnieszka Wądołowska-Marczewska

Studenci zagraniczni w Polsce

 1. O problemach i wyzwaniach w zakresie procesu rekrutacji na studia wyższe studentów zagranicznych w kontekście zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych – Aleksandra Matukin-Szumlińska
 2. Ubezpieczenie zdrowotne studentów w kontekście wymiany międzynarodowej – Renata Pajewska-Kwaśny
 3. Studenci zagraniczni w Polsce w kontekście różnic międzykulturowych – Katarzyna Górak-Sosnowska
 4. Studenci z państw afrykańskich na globalnym rynku usług edukacyjnych. Szanse i wyzwania dla Polski – Malwina Bakalarska

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki, K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.), SGH, Warszawa 2020, 271 s.