Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni: od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy | 16.11.2020

Nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni uczelni: od konfliktu strukturalnego do profesjonalnej współpracy | 16.11.2020

Organizatorzy:

Miejsce i data: 16 listopada 2020 r. | godz. 10:00 | online

Rejestracja: online [zakończona]

Program: do pobrania [PDF]

 

Program

10:00 – otwarcie

 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH (kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Instytucie Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów)
 • prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (kierownik Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego oraz kierownik Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Ewa Wiśniewska (kierownik dziekanatu Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz wiceprezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów)

10:30 – wystąpienia:

 • Anna Mielczarek-Taica, Nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi – o relacjach światów równoległych
 • Lidia Tomaszewska, Covid-19: Czy potrzebujemy zmiany paradygmatu myślenia o administracji?
 • Maria Cywińska, Co trzeba zmienić, żeby było lepiej? Co można zrobić, żeby było łatwiej? O kulturze organizacyjnej uczelni.

11:30 – dyskusja

12:30 – podsumowanie i zamknięcie: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

 

O seminarium

Rzadko które wydarzenie niesie ze sobą tyle ważnych i pozytywnych elementów. W przypadku naszego seminarium są przynajmniej trzy. Po pierwsze, będzie się ono toczyło wokół niedawno opublikowanej książki, poświęconej funkcjonowaniu uczelnianej administracji, w której znajduje się kilka rozdziałów naszych członków. Po drugie, propozycja zorganizowania wspólnego wydarzenia wyszła od jednej z recenzentek – prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Bonca, kierownik Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Akademii Leona Koźmińskiego. Wreszcie, po trzecie, podczas obrad podejmujemy bardzo ważny temat dotyczący miejsca pracowników administracyjnych na uczelniach (tzw. „niebędących”). Jest to temat bardzo ważny nie tylko dla samych „niebędących”, ale i całej społeczności uczelni. Dobrze funkcjonująca, ale i upodmiotowiona administracja jest jednym z kluczy do sukcesu uczelni.

Poniżej (i powyżej) przedstawiamy program seminarium, biogramy naszych prelegentek, które zajmują kierownicze stanowiska w administracji na swoich uczelniach, a zarazem są członkiniami naszego Stowarzyszenia. Tym bardziej cieszy, że to właśnie one podejmą ten trudny temat relacji między „będącymi” i „niebędącymi” na uczelniach.

Seminarium odbędzie się 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w wirtualnej przestrzeni MS Teams Akademii Leona Koźmińskiego. Chętnych do udziału zapraszamyliśmy do wypełnienia formularza rejestracyjnego. A bardzo liczymy na Państwa udział – zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji. Z tego powodu sporo czasu przewidzieliśmy na dyskusję – mamy nadzieję owocną, i taką, na której będzie można rozwijać profesjonalną współpracę.

Biogramy panelistek

Maria Cywińska – absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach którego studiowała socjologię i psychologię na specjalizacjach z negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów oraz psychologii ekonomicznej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkołą wyższą na Wydziale Zarządzania UW. Menedżerka z doświadczeniem zdobytym w organizacjach publicznych (m.in. Komisja Europejska) i prywatnych. Obecnie dyrektorka administracyjna na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się socjologią internetu i zarządzaniem pracownikami w organizacji. Twórczyni autorskiego systemu udzielania informacji zwrotnej stosowanego na Wydziale Psychologii UW, stopniowo wdrażanego w innych jednostkach. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na temat roli informacji zwrotnej w zarządzaniu pracownikami.

Anna Mielczarek-Taica – kierownik dziekanatu Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz członek Senatu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w kadencji 2020–24. Absolwentka socjologii na UMK oraz kilku studiów podyplomowych. Współzałożycielka Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Pracowała w rektorskiej komisji antydyskryminacyjnej oraz uczelnianych komisjach antymobbingowych. Certyfikowa-ny trener Stylów Myślenia i Działania FRIS® z kwalifikacjami mediatora (specjalność mediacje pracownicze). Kierownik dwóch zadań w programie POWER na UMK, w tym zadania “Gra o dyplom” – aplikacji usprawniającej komunikację ze studentami. Kierownik grantu MNiSW w programie DIALOG pn. ”Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej”. Zwolenniczka rozwijania miękkich kompetencji oraz „kolorowych” koncepcji zarządzania. Interesuje się szeroko rozumianą komunikacją. Po godzinach w roli nauczyciela akademickiego próbuje patrzeć na pracę administracji z innej perspektywy.

Lidia Tomaszewska – absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami (SGH), studiów MBA-SGH oraz szkoleń z zakresu zarządzania złożonymi projektami (Prince2, P3O). W latach 2004–2007 Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Olympus Szkoły Wyższej. Kieruje zespołem pozyskującym finansowanie zewnętrzne na realizację projektów naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych i inwestycyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Inicjatorka projektów podnoszenia efektywności pracy naukowo-badawczej doktorantów oraz współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w zakresie priorytetów rozwojowych Mazowsza, koordynatorka zadań SGH w ramach projektu „Akademickie Mazowsze 2030”. W 2016 r. otrzymała Dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za wkład w dynamiczny rozwój i podnoszenie standardów kształcenia oraz działalność na rzecz rozwoju województwa. Członkini Stowarzyszenia Menedżerów Projektów. 

O książce

Pandemia COVID-19 rozpoczęła przeformułowywanie sposobu funkcjonowania uczelni – roli i zadań administracji w szkolnictwie wyższym. Jak nigdy wcześniej okazało się, że pracownicy administracyjni są niezbędni na uczelni, ponieważ zapewniają możliwość kontynuowania jej bieżącej działalności. Niezbędne są także sprawne systemy teleinformatyczne oraz umożliwiające nową formułę pracy przepisy prawa. Jeżeli zdobyte doświadczenia i wypracowane sposoby organizacji pracy zostaną utrzymane, istnieje szansa na zbudowanie nowej kultury instytucjonalnej na uczelniach. Jego dwa filary, które przyjęłyśmy za oś analizy w naszej publikacji to: pracownicy administracyjni, którzy profesjonalnie wykonują swoją pracę, ale i są upodmiotowieni w strukturze uczelni, oraz efektywne połączenie przepisów prawa i systemów teleinformatycznych umożliwiające sprawne procedowanie spraw administracyjnych.

Zapraszamy do lektury – zwłaszcza, że taka nowoczesna kultura instytucjonalna leży w interesie całej społeczności uczelni!

 

Z recenzji:

Książka powinna być obowiązkową lekturą każdego dziekana, kierownika kierunku, rektora, kierowników dziekanatów, a niektóre teksty powinny być obowiązkowe także dla wszystkich pracowników uczelni wyższych, nauczycieli akademickich i administracji

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Doświadczenia naukowe i zawodowe Redaktorek i Autorów monografii sprawiają, że składające się na nią teksty są głęboko przemyślane, oparte w wielu przypadkach na badaniach i osadzone w literaturze przedmiotu. Autorzy doskonale rozumieją rolę, jaką odgrywa uczelniana administracja, a także, co równie ważne, jak istotne jest jej upodmiotowienie oraz podejmowanie działań sprzyjających jej profesjonalizacji.

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG, Politechnika Gdańska

Spis treści:

 • M. Ogórek, Dziekanat
 • K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Wprowadzenie

Współpraca na rzecz nowoczesnej kultury instytucjonalnej

 • M. Lorenc, A. Szot, Transformacja uczelnianej administracji – budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej
 • K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, E. Wiśniewska, Zarządzanie przez projekty w szkołach wyższych. Rola dziekanatów
 • E. Chmielewska, Wsparcie administracyjne realizacji projektów przez biura obsługi projektów w uczelniach publicznych
 • Ł. Kierznowski, J. Lewicki, Konsekwencje powstania szkół doktorskich i wygaszania studiów doktoranckich dla funkcjonowania administracji uczelni

Pracownicy administracyjni ich praca i jej ocena

 • K. Górak-Sosnowska, T. Gigol, R. Pajewska-Kwaśny, Oddani ponad swoje siły: pracownicy administracyjni szkół wyższych o swojej pracy
 • M. Cywińska, „Jestem naprawdę zadowolona z twojej pracy”, czyli o tym, jak dzięki dobrze udzielonej informacji zwrotnej można mieć wpływ na swoich pracowników
 • A. Pietrzyk, D. Rodenko, System oceny pracy pracowników administracyjnych uczelni publicznych
 • Mielczarek-Taica, „Niebędący, niewidoczni, niezbędni – pracownicy administracyjni na rzecz doskonałości naukowej uczelni” – pilotaż z badań pracowników administracji szkoły wyższej
 • K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, L. Tomaszewska, Praktyki oporu stosowane przez pracowników dziekanatów szkół wyższych

W stronę cyfryzacji procesów obsługi studenta

 • K. Górak-Sosnowska, J. Mincer-Daszkiewicz, E. Wiśniewska, Elektroniczna teczka studenta. Uwarunkowania funkcjonalne, informatyczne i prawne
 • A. Matukin-Szumlińska, Zdalne egzaminy dyplomowe w świetle najnowszych zmian ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i rozporządzeń wykonawczych
 • J. Mincer-Daszkiewicz, mLegitymacja – czy to się przyjmie?
 • K. Zielińska, J. Barwicki, Dokumenty publiczne na uczelni
 • K. Janczewska, Uprawnienia studenta związane z przetwarzaniem przez uczelnię jego danych osobowych
 • K. Górak-Sosnowska, W. Braun, E-dyplomy: uwarunkowania administracyjne i funkcjonalne ich wprowadzenia w polskich uczelniach

Nota o autorach

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

„Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta”, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, 316 s.

Książka do nabycia wkrótce w Oficynie Wydawniczej SGH: http://wydawnictwo.sgh.waw.pl.