Projekty

Jako stowarzyszenie dopiero rozpoczynamy swoją działalność. Mimo to, możemy już teraz wskazać kilka obszarów, na których chcemy skupić swoją aktywność oraz pierwsze projekty, które zaczynamy realizować.

Seminarium: Dziekanat w Ustawie 2.0.

Współpracujemy z MNiSW przy organizacji seminarium Dziekanat w Ustawie 2.0.: sprawy kształcenia, pracownicze i organizacja, które odbędzie się 25-26 marca 2019 r. w Krakowie. Zajmujemy się rekrutacją uczestników, a przede wszystkim opracowaniem pytań i wniosków pracowników dziekanatów związanych z Ustawą 2.0. i przepisami towarzyszącymi.

 

II Forum Dziekanatów w SGH

Już jako komitet założycielski zaangażowaliśmy się w organizację drugiej edycji ogólnopolskiego Forum Dziekanatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, odbyło się 4–5 grudnia 2018 r. Tegoroczne forum łączy w sobie trzy obszary kluczowe dla funkcjonowania dziekanatów:

  • badania nad dziekanatami – będą one prezentowane na konferencji 4 grudnia. W konferencji udział wezmą zarówno badacze, jak praktycy szkolnictwa wyższego.
  • networking dziekanatowy – rozpoczniemy go od kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, aby kontynuować go podczas nieformalnego spotkania integracyjnego.
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników dziekanatów – seria szkoleń i warsztatów odbędzie się drugiego dnia Forum (5 grudnia). Tematy dobrane zostały w taki sposób, aby odpowiadały na problemy praktyczne, albo oferowały pracownikom dziekanatów nowe umiejętności.

W szczególności SFD zajęło się organizacją kongresu Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, planowanego na 4 grudnia. Podczas tej części Forum dokonaliśmy diagnozy potrzeb i wypracować zręby projektów, które moglibyśmy zrealizować wspólnie dla siebie i dla całej społeczności pracowników administracji zajmujących się obsługą toku studiów.

Koordynator: Katarzyna Górak-Sosnowska (ze strony SGH) + Ewa Wiśniewska (ze strony komitetu założycielskiego)


Sekcja prawna

Konieczność nieustannego dostosowywania się do zmieniających się regulacji prawnych przy złożonym procesie obsługi studenta jest problemem wskazywanym przez wszystkie dziekanaty. Dlatego jest to obszar, któremu chcielibyśmy poświęcić działania w sekcji prawnej. Obecnie planujemy:

  • opiniowanie procedur i aktów prawnych dotyczących obsługi przebiegu studiów tak, aby były jednoznaczne i zrozumiałe;
  • uproszczenie procedury skreśleń studentów i innych procedur, które nakłada na uczelnie kodeks postepowania administracyjnego;
  • odbiurokratyzowanie dziekanatów;
  • standaryzacja stosowanych wydruków.

Koordynator: Ewa Wiśniewska

Jednym z działów sekcji prawnej jest dziekanatowy hotline, czyli miejsce, gdzie będzie można przesłać pytanie dotyczące regulacji prawnych, czy rozwiązań stosowanych w dziekanatach. Wspólnymi siłami będziemy szukać najlepszego rozwiązania, objaśniać zawiłości prawne, by móc udzielić jasnej i precyzyjnej odpowiedzi.

Koordynator: Katarzyna Kłopotowska


Kampanie społeczne

Mimo tego, że wielu studentów i wykładowców docenia pracę dziekanatów, nadal często dominuje negatywny wizerunek dziekanatu jako miejsca z zasady nieprzyjaznego i niepomocnego. Chcemy to zmienić nie tylko poprzez poprawę jakości obsługi studenta, ale także kampanie społeczne. Obecnie planujemy dwie:

  • plakaty z wizerunkami pracowników dziekanatów przełamujące negatywne stereotypy na wzór wielu innych tego typu kampanii (np. I am an immigrant, Jedni z wielu).

Koordynator: Irena Senator

  • krótki film z udziałem pracowników dziekanatów, który pokaże ich pracę z różnych stron i również służyć będzie odczarowaniu dziekanatów. Rozważamy film w stylu podobnych kampanii (np. I am Muslim and I am…).

Koordynator: Katarzyna Górak-Sosnowska